Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлийн 2018 оны 08 дугаар хуралдаанаар хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөө

641

2018.06.04

Хэлэлцэх асуудал Асуудал оруулах албан тушаалтан Хэлэлцэх хэлбэр
1 Төрийн жинхэнэ болон үйлчилгээний удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах шалгалтын дүн, мэдээ Б.Сарантуяа

М.Анхбаяр

Танилцуулах
2 Баянтал сумын иргэн Ш.Шинэбаярын гаргасан өргөдөл, гомдлыг нягтлан шалгасан комиссын дүгнэлт Б.Сарантуяа Танилцуулах
3 Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Жижиг дунд үйлдвэрлэл, хоршоо, бирж, ахуйн үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтний сул орон тоог нөөцөөс нөхөх тухай М.Анхбаяр Танилцуулах
4 Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт зарлах тухай М.Анхбаяр Танилцуулах
5 Ёс зүйн хорооны нарийн бичгийн даргыг өөрчлөх тухай М.Анхбаяр

Д.Магвансүрэн

Танилцуулах

Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн 2018 оны 08 дугаар хуралдаан 2018 оны 06 дугаар сарын 06 -ны өдрийн 10.00 цагаас аймгийн ЗДТГ-ын хурлын танхимд болно.