Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлийн 2018 оны 06 дугаар хуралдаанаар хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөө

405

2018.05.04

Хэлэлцэх асуудал Асуудал оруулах албан тушаалтан Хэлэлцэх хэлбэр
1 Төрийн жинхэнэ албаны сул орон тоог нөөцөөс нөхөх М.Анхбаяр Танилцуулах

Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн 2018 оны 06 дүгээр хуралдаан 2018 оны 05 дугаар сарын 08-ний өдрийн 16.30 цагаас аймгийн ЗДТГ-ын хурлын танхимд болно.