Говьсүмбэр аймаг дахь төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгө

421

Говьсүмбэр аймаг дахь Төрийн албаны зөвлөлийн салбар

зөвлөлийн 2018 оны …. дүгээр сарын …. –ны өдрийн ….

дүгээр тогтоолын хавсралт

 

Арга хэмжээ Ажил, үйлчилгээ Хугацаа Тоо, чанар, гүйцэтгэлийн шалгуур Хариуцах гишүүн
Нэг. Салбар зөвлөлийн дотоод зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны талаар
1 Салбар зөвлөлийн үйл ажиллагааны хэтийн төлөвлөгөө, стартегийг тодорхойлж, түүний хэрэгжилтийг зохион байгуулах Салбар зөвлөлийн үйл ажиллагааны хэтийн зорилго, стратегийг шинэчлэн боловсруулж, батлуулах 2018 оны 1 дүгээр улиралд Хэтийн зорилгыг тодорхойлж, стратегийг боловсруулан батлуулж, хэрэгжүүлж эхэлсэн байна. Д.Содном

Салбар зөвлөлийн гишүүд

2 Салбар зөвлөлийн үйл ажиллагааны жилийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангах Салбар зөвлөлийн үйл ажиллагааны жилийн төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулах 2018 оны 3 дугаар сар Төлөвлөсөн ажлын гүйцэтгэл 100 хувь М.Анхбаяр

Салбар зөвлөлийн гишүүд

3 Жилийн төлөвлөгөөний тайланг хагас, бүтэн жилээр гаргаж, Төрийн албаны зөвлөлд хүргүүлэх 2018 оны 07 дугаар сарын 01,

2018 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн дотор

2 удаа

Хугацаанд нь гаргаж хүргүүлсэн байна.

М.Анхбаяр

Салбар зөвлөлийн гишүүд

4 Салбар зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцсэн асуудал, гарсан шийдвэр, шийдвэрийн хэрэгжилтийг тооцох Салбар зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцсэн асуудал, гарсан шийдвэрийг тухай бүр тэмдэглэл үйлдэн баталгаажуулах 2018 он, жилийн турш Хурлын тэмдэглэлийг бүрэн хөтөлж, баталгаажуулсан байна. М.Анхбаяр

 

5 Салбар зөвлөлийн хуралдааны шийдвэрийн биелэлтийг хагас, бүтэн жилээр тооцож, тайлагнах 2018 оны 6 дугаар сарын 15, 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн дотор Хугацаанд нь тайлагнасан байна. М.Анхбаяр

 

Хоёр. Төрийн албаны шинэтгэлийн бодлого, гүйцэтгэлийн удирдлага, хуулийн хэрэгжилтийн мониторингийн үнэлгээ, хяналт шалгалт
6 Орон нутаг, салбарын хэмжээнд хууль, журам, заавар, төрийн албаны стандартыг хэрэгжүүлэх болон бүрэн эрхэд хамаарах асуудлаар арга зүйн зөвлөгөө өгөх Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралтай хамтран аймаг, сумдын ИТХ-ын ажлын албадын үйл ажиллагаатай танилцаж арга зүйн зөвлөгөө өгөх, сургалт зохион байгуулах 2018 оны 5 дугаар сар Төрийн захиргааны байгууллагуудыг бүрэн хамарсан байна.

Төлөвлөгөө гарган ажилласан байна.

Төлөвлөгөөний хэрэгжилт 100 хувь

Ж.Оюунбилэг

Д.Сувд

Д.Магвансүрэн

 

7 Нутгийн захиргааны байгууллагуудын төрийн захиргааны албан хаагчдад зэрэг, дэв олгуулах санал, дүгнэлтийг гаргаж аймгийн Засаг даргад хүргүүлэн шийдвэрлүүлэх 2018 он, 1 дүгээр сар Шаардлага хангасан албан хаагчдад журмын дагуу зэрэг дэв олгуулсан байна. М.Анхбаяр

Н.Одонтуяа

8 Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орж буй иргэдийн тангараг өргүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулах 2018 он, 2,3 дугаар улиралд Шаардлага хангасан албан хаагчдыг тангараг өргүүлсэн байна.

Жилд 2-оос доошгүй удаа

М.Анхбаяр

Б.Сарантуяа

9 “Төрийн албаны тэргүүний ажилтан тэмдэг”-ээр шагнуулах саналыг хэлэлцэн, шийдвэрлүүлэх 2018 он, жилийн турш Болзол хангасан төрийн албан хаагчийн бичиг баримтыг шаардлага хангуулан хүргүүлсэн байна. Ж.Оюунбилэг

Д.Магвансүрэн

10 Орон нутаг, салбарын хэмжээнд хууль, журам, заавар, төрийн албаны стандартын хэрэгжилтэнд хяналт–шинжилгээ, үнэлгээ хийх Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх 20 агентлаг, 3 сумын Засаг даргын Тамгын газрын хэмжээнд хууль, журам, заавар, төрийн албаны стандартын хэрэгжилтэд хяналт, шинжилгээ-үнэлгээ хийх 2018 он, 2 дугаар улиралд Төрийн захиргааны нийт байгууллагуудыг хамруулсан байна. Д.Сувд

Б.Ганбаяр

Б.Сарантуяа

11 Томилох эрх бүхий этгээдээс ирүүлсэн ажлын байрны тодорхойлолтыг хянах 2018 он, жилийн турш Ажлын байрны тодорхойлолт, төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул орон тооны ажлын байранд тавигдах шаардлагыг хянаж захиалгыг Төрийн албаны зөвлөлд хүргүүлсэн байна. Д.Сувд

Ж.Оюунбилэг

Б.Сарантуяа

Гурав. Төрийн албаны хүний нөөцийн хөгжлийн бодлогын төлөвлөлт, хэрэгжилт
12 Төрийн байгууллагаас төрийн албан хаагчийн сургалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх талаар зохион байгуулсан ажил, үр дүн, Төрийн албан хаагчийг давтан сургах, хэрэгцээг судлан хэрэгжүүлсэн ажил Төрийн байгууллагуудыг төрийн албан хаагчийн сургалт хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой зөвлөмж өгөх 2018 он, 2 дугаар улирал Төрийн захиргааны нийт байгууллагуудыг хамруулсан байна. Б.Ганбаяр

Х.Хатантөмөр

13 Төрийн албаны зөвлөл, аймгийн Засаг даргын Тамгын газартай хамтран “Төрийн албан хаагчдын нэгдсэн сургалт, зөвлөгөөн зохион байгуулах” 2018 он, 4 дүгээр сар   Д.Содном

М.Анхбаяр

14 Салбар зөвлөлийн гишүүдийг сургалтанд хамруулж, шаардлагатай гарын авлагаар хангах 2018 он, жилийн турш Гишүүд мэдээ, мэдээллээр хангагдсан байна.

Төлөвлөгөөний хэрэгжилт 100 хувь байна.

Д.Содном

М.Анхбаяр

15 Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах асуудлаар зохион байгуулсан ажил Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр зөвлөгөө өгөх 2018 он, 2 дугаар улирал Төрийн захиргааны нийт байгууллагуудыг хамруулсан байна. Н.Одонтуяа

Б.Батсайхан

 

16 Төрийн жинхэнэ болон үйлчилгээний удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалт, нэр дэвшүүлэх ажиллагааны ил тод, нээлттэй байдлыг хангах Төрийн жинхэнэ болон үйлчилгээний удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг нээлттэй зарлан, зохион байгуулах 2018 он, жилд 2-оос доошгүй удаа Сонгон шалгаруулалтыг хууль, журмын дагуу зохион байгуулсан байна.

Захиалга ирэх бүрд шуурхай зохион байгуулсан байна.

М.Анхбаяр

Салбар зөвлөлийн гишүүд

17 Сонгон шалгаруулах комиссын шийдвэрийг хуралдаанаар хэлэлцэн баталгаажуулж, нэр дэвшүүлэх 2018 он, тухай бүр Сул орон тоо нөхөгдсөн байна. М.Анхбаяр

Салбар зөвлөлийн гишүүд

18 Сонгон шалгаруулалтанд тэнцсэн иргэний нэр дэвшүүлсэн тогтоолыг томилох эрх бүхий этгээдэд хүргүүлэх, тогтоолын хэрэгжилтийг хангуулах 2018 он, тухай бүр Төрийн албаны зөвлөлийн тогтоолын хэрэгжилтийг хангуулсан байна. М.Анхбаяр

Салбар зөвлөлийн гишүүд

19 Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалтны сонгон шалгаруулалтын ярилцлагын асуултыг шинэчлэн боловсруулах 2018, 3 дугаар сар Хууль, дүрэм журам, салбарын бодлого, хувь хүний харилцаа хандлагыг тодруулахад чиглэгдсэн асуултуудыг бэлтгэсэн байна. М.Анхбаяр

Салбар зөвлөлийн гишүүд

20 Төрийн жинхэнэ албанд анх орох иргэний мэргэшлийн шалгалт, нэр дэвшүүлэх ажиллагааны ил тод нээлттэй байдлыг хангах Төрийн байгууллагуудаас төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул орон тооны захиалгыг авах 2018 он, жилд 3-аас доошгүй удаа Сул орон тооны захиалгыг авч, нөөцөөс сул орон тоог нөхөх арга хэмжээг журмын дагуу авч хэрэгжүүлсэн байна. М.Анхбаяр

Салбар зөвлөлийн гишүүд

21 Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалтыг журмын дагуу нээлттэй зарлан, зохион байгуулах, нөөц бүрдүүлэх 2018 он, жилд 3-аас доошгүй удаа Сонгон шалгаруулалтыг хууль, журмын дагуу зохион байгуулсан байна.

Захиалга ирэх бүрд шуурхай зохион байгуулсан байна.

М.Анхбаяр

Салбар зөвлөлийн гишүүд

22 Төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтын дүн мэдээ, холбогдох бичиг баримтыг Төрийн албаны зөвлөлд хүргүүлэн, холбогдох шийдвэрийг гаргуулах 2018 он, тухай бүр Сул орон тоо нөхөгдсөн байна.

Төрийн албаны зөвлөлийн тогтоол хэрэгжсэн байна.

М.Анхбаяр

Салбар зөвлөлийн гишүүд

23 Төрийн албаны мэргэшлийн шалгалт зохион байгуулахад ил тод байдлыг хангах чиглэлээр шаардлагатай техник, тоног төхөөрөмжөөр хангаж, орчин нөхцлийг бүрдүүлэх 2018 он, жилдээ Мэргэшлийн шалгалтыг цахим хэлбэрээр зохион байгуулах орчин нөхцлийг бүрдүүлж, ил тод, нээлттэй байдлыг хангасан байна. Д.Содном

М.Анхбаяр

Салбар зөвлөлийн гишүүд

24 Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалтын ярилцлагын асуултуудыг шинэчлэн боловсруулах 2018, 3 дугаар сар Хууль, дүрэм журам, салбарын бодлого, хувь хүний харилцаа хандлагыг тодруулахад чиглэгдсэн асуултуудыг бэлтгэсэн байна. М.Анхбаяр

Салбар зөвлөлийн гишүүд

25 Төрийн жинхэнэ албаны удирдах ажилтны нөөцийн сан бүрдүүлж, түүгээр үйлчлэх Төрийн жинхэнэ албаны удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалтанд орж тэнцсэн иргэдийн нөөцийн санг бүрдүүлэх 2018 он, жилийн турш Журмын дагуу нөөцийн санг бүрдүүлсэн байна. М.Анхбаяр
26 Нөөцийн сангийн мэдээ, мэдээллээр төрийн байгууллагуудад үйлчлэх 2018 он, жилийн турш Нөөцийн сангийн мэдээллээр төрийн байгууллагуудад үйлчилж, сул орон тоог нөөцөөс нөхөх боломжийг бүрдүүлсэн байна. М.Анхбаяр
27 Нөөцийн сангийн мэдээллийг шинэчлэн, мэдээ, тайланг ТАЗ-д хүргүүлэх 2018 он, хагас, бүтэн жилээр Мэдээ, тайланг хугацаанд нь, үнэн зөв гаргаж хүргүүлсэн байна. М.Анхбаяр
28 Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн нөөцийн сан бүрдүүлж, түүгээр үйлчилсэн байдал Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт өгч тэнцсэн иргэдийн нөөцийн санг бүрдүүлэх 2018 он, жилийн турш Журмын дагуу нөөцийн санг бүрдүүлсэн байна. М.Анхбаяр
29 Төрийн албаны тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.11-д заасны  дагуу төрийн өндөр албан тушаалтны зэрэг зиндаа, түүнтэй адилтгах төрийн албан тушаалтны зэрэглэлд хамаарах улс төрийн албан тушаал эрхэлж байсан албан хаагчийг төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцөд бүртгэх 2018 он, жилийн турш Журмын дагуу нөөцийн санг бүрдүүлсэн байна. М.Анхбаяр
30 Төрийн албаны тухай хуулийн 23.3, 23.4-д заасан үндэслэлээр төрийн албанаас чөлөөлөгдсөн албан хаагчийг нөөцөд бүртгэх 2018 он, жилийн турш Журмын дагуу нөөцийн санг бүрдүүлсэн байна. М.Анхбаяр
31 Нөөцийн сангийн мэдээ, мэдээллээр төрийн байгууллагуудад үйлчлэх 2018 он, жилийн турш Нөөцийн сангийн мэдээллээр төрийн байгууллагуудад үйлчилж, сул орон тоог нөөцөөс нөхөх боломжийг бүрдүүлсэн байна. М.Анхбаяр
32 Төсвийн шууд захирагч, менежер, төрийн жинхэнэ албан хаагчийн үр дүнгийн гэрээ байгуулах, дүгнэх ажлыг мэргэшлийн удирдлагаар хангаж, үр дүнг тооцох Төрийн захиргааны байгууллагуудын Төсвийн шууд захирагч, менежер, төрийн жинхэнэ албан хаагчийн үр дүнгийн гэрээ байгуулах, хэрэгжилт, үр дүнг тооцсон байдалд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийн, зөвлөмж өгөх 2018 он, хагас, бүтэн жилээр Үр дүнгийн гэрээг журмын дагуу байгуулж, дүгнэсэн байна.

Нутгийн захиргааны нийт байгууллагуудыг хамруулсан байна.

Д.Сувд

Ж.Оюунбилэг

С.Уранцэцэг

33 Ёс зүйн хороог арга зүйн удирдлагаар хангаж, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм, хэмжээг сахиулах асуудлаар зөвлөгөө өгч ажилласан байдал Ёс зүйн хорооны үйл ажиллагааны 2018 оны төлөвлөгөөг гаргуулан, хэрэгжилтэнд хяналт тавих 2018 он, жилийн турш Төлөвлөгөө гарган ажилласан байна.

Төлөвлөгөөний биелэлт 100 хувь байна.

Д.Магвансүрэн
34 Ёс зүйн зөрчлийн мэдээг хагас, бүтэн жилээр гарган Төрийн албаны зөвлөлд хүргүүлэх 2018 оны 7 дугаар сарын 01, 2019 оны 1 дүгээр сарын 10-ны өдрийн дотор Хугацаанд нь тайлан, мэдээг хүргүүлсэн байна. Д.Магвансүрэн

М.Анхбаяр

 

35 Ёс зүйн хороодод чиглэл өгч, ёс зүйн хороодын дарга, гишүүдийг чадавхижуулах сургалт зохион байгуулах 2018 он, 2 дугаар улиралд Ёс зүйн хороодын дарга, гишүүдийг бүрэн хамруулсан байна. Д.Магвансүрэн

М.Анхбаяр

 

36 Төрийн албан хаагчдад Ёс зүйн чиглэлээр сургалт зохион байгуулсан. /Байгууллагуудаар/ 2018 он, жилийн турш Сумдын Засаг даргын Тамгын газар, Засаг даргын дэргэдэх газар, хэлтэс, агентлагуудыг хамруулна.

5-аас доошгүй байгууллагад сургалт зохион байгуулсан байна.

Д.Магвансүрэн

Салбар зөвлөлийн гишүүд

 

37 АЗДТГазартай хамтран Төрийн албан хаагчдад ёс зүйн чиглэлээр сургалт зохион байгуулах 2018 он, жилийн турш Нийт төрийн жинхэнэ албан хаагчдыг хамруулсан байна. Д.Магвансүрэн

М.Анхбаяр

Тав. Төрийн захиргааны хөгжлийн бодлого, удирдлага, мэдээллийн тогтолцоо
38 Өргөдөл, гомдол, маргааныг шийдвэрлэн, мэдээг хагас, бүтэн жилээр тайлагнах Өргөдөл, гомдол, маргаан, ёс зүйн зөрчлийг журмын дагуу хүлээн авч, хянан, шийдвэрлэн хариуг хүргүүлэх 2018 он, жилийн турш Журмын дагуу өргөдөл, гомдол, маргаан, ёс зүйн зөрчлийг хянан шийдвэрлэсэн байна.

Хүлээн авсанаас хойш 15 хоногийн дотор шийдвэрлэн хариуг хүргүүлсэн байна.

Д.Содном

М.Анхбаяр

Салбар зөвлөлийн гишүүд

39 Хагас, бүтэн жилээр тайлан, мэдээг гаргаж Төрийн албаны зөвлөлд хүргүүлэх 2018 оны 7 дугаар сарын 01, 2018 оны 1 дүгээр сарын 10-ны өдрийн дотор Хугацаанд нь тайлан, мэдээг хүргүүлсэн байна. М.Анхбаяр

 

40 Төрийн албан хаагчийн бүрэлдэхүүн хөдөлгөөний тайлан, мэдээ гаргах Төрийн байгууллагуудад Төрийн албан хаагчийн бүрэлдэхүүн хөдөлгөөний мэдээ, мэдээллийг цахим санд бүртгүүлэх талаар арга зүйн зөвлөмж өгөх 2018 он, 12 дугаар сард Нийт байгууллагуудад зөвлөмж хүргүүлсэн байна.

Жилд 1 удаа

М.Анхбаяр
41 2018, 2019 оны төрийн албан хаагчийн бүрэлдэхүүн хөдөлгөөний тайланг хүлээж авах хуваарь гарган, хуваарийн дагуу байгууллагуудаас тайланг хянаж, хүлээн авах 2018 он, 1, 12 дугаар сард Хуваарийг мөрдөж ажилласан байна.

Жилд 1 удаа

М.Анхбаяр
42 Төрийн албан хаагчийн бүрэлдэхүүн хөдөлгөөний тайланг нэгтгэж Төрийн албаны зөвлөлд хүргүүлэх 2018 он, 1, 12 дүгээр  сард Хугацаанд нь тайланг нэгтгэн хүргүүлсэн байна.

Жилд 1 удаа

М.Анхбаяр
43 Салбар зөвлөлийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх чиглэлээр шинэлэг ажил зохион байгуулах Төрийн жинхэнэ албан хаагчдын мэдлэг, мэдээлэл, ур чадварыг дээшлүүлэх чиглэлээр уралдаан, тэмцээн зохион байгуулах 2018 оны 09 дүгээр сар Нийт төрийн байгууллагуудыг хамарсан байх

Үр дүнтэй байх

Д.Магвансүрэн

Б.Ганбаяр

Нийт гишүүд

44 Салбар зөвлөлийн үйл ажиллагааны хагас, бүтэн жилийн тайлан гаргах Тайланг гаргаж Төрийн албаны зөвлөлд хүргүүлэх 2018 оны 7 дугаар сарын 01,

2019 оны 1 дүгээр сарын 15-ны өдрийн дотор

2 удаа

Хугацаанд нь гаргаж хүргүүлсэн байна.

М.Анхбаяр
45 Төрийн албаны зөвлөлөөс өгсөн хугацаатай үүрэг, даалгаврыг биелүүлэх Үүрэг, даалгаврыг биелүүлж, хугацаанд нь хариуг хүргүүлэх 2018 он, жилийн турш Тухай бүр хугацаанд нь үүрэг, даалгаврыг биелүүлэн хариуг хүргүүлсэн байна. Салбар зөвлөлийн дарга, нарийн бичгийн дарга, гишүүд
Зургаа. Салбар зөвлөлийн үйл ажиллагааны ил тод, нээлттэй байдлыг хангах, ажлын хариуцлагыг дээшлүүлэх
46 Салбар зөвлөлийн үйл ажиллагааны талаар иргэд, олон нийтээр үнэлүүлэх Салбар зөвлөлийн үйл ажиллагааг олон нийтэд цахим хуудсаар тайлагнах 2018 он, хагас, бүтэн жилээр Мэдээллийн ил тод байдлыг хангаж, тайлантай иргэд, олон нийт танилцах боломжоор хангасан байх М.Анхбаяр
47 Салбар зөвлөлийн үйл ажиллагааны талаар төрийн албан хаагчид, иргэдээс санал асуулга авч, дүгнэлт гаргах 2018 он, хагас, бүтэн жилээр 100-аас доошгүй иргэдээс санал авсан байна.

Үр дүнг салбар зөвлөлийн хуралд танилцуулсан байна.

Б.Ганбаяр

Ж.Оюунбилэг

Б.Батсайхан

48 Иргэд, төрийн албан хаагчдаас өгсөн үнэлгээ, санал, шүүмжлэлийн мөрөөр арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэн, үр дүнг Төрийн албаны зөвлөлд мэдээлэх 2018 он, хагас, бүтэн жилээр Салбар зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцүүлсэн байна. Б.Ганбаяр

Ж.Оюунбилэг

Салбар зөвлөлийн гишүүд

49 Салбар зөвлөлийн үйл ажиллагааны нээлттэй байдлыг хангаж, үйл ажиллагааг сурталчлах Аймгийн www.govisumber.gov.mn цахим хуудсанд салбар зөвлөлийн үйл ажиллагааны мэдээ, мэдээллийг тогтмол байршуулах 2018 он, жилийн турш Мэдээлэл үнэн, бодитой байна.

Салбар зөвлөлийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, тайлан, цаг үеийн мэдээг тухай бүр байршуулсан байна.

С.Уранцэцэг

Н.Одонтуяа

Б.Хатантөмөр

50 Төрийн албаны зөвлөлийн болон аймгийн албан ёсны цахим хуудсанд төрийн албаны сул орон тооны захиалга, сонгон шалгаруулалттай холбогдох мэдээ, мэдээллийг тухай бүр байршуулах 2018 он, жилийн турш Журмын дагуу сонгон шалгаруулалтын зар, мэдээ нийтэд мэдээллэгдсэн байна. М.Анхбаяр
51 Салбар зөвлөлөөс явуулж буй үйл ажиллагааг орон нутгийн хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр сурталчлах 2018 он, жилийн турш Аймгийн холбооны суваг болон орон нутгийн телевизээр шаардлагатай тохиолдолд мэдээллийг нэвтрүүлсэн байна.

С.Уранцэцэг

Н.Одонтуяа

Б.Хатантөмөр