Удирдах ажилтнуудын 06 дугаар сарын 18-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүргийн биелэлт

448

2018 оны 07 дугаар сарын 02

Өгөгдсөн үүрэг, даалгавар Хэрэгжүүлэх хугацаа Хэрэгжүү

лэх байгууллага

Биелэлт Хэрэгжилтийн хувь
1 Аймгийн баяр наадам 7 сарын 7,8 нд болно. Иймд  аймгийн баяр наадмын комисст орсон албан тушаалтан, хаагчид бэлтгэл ажлыг сайтар ханган зохион байгуулалттай хариуцлагатай ажиллах 2018 оны 07 сарын 07,08-ны өдөр Бүх байгууллагууд Аймгийн Засаг даргын 06 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/196 дугаар захирамжаар аймгийн баяр наадмыг зохион байгуулах хороо, салбар хорооны гишүүдийн нэрсийг  баталсан. Үүнд:

Хурдан морины салбар хороо

Үндэсний  бөхийн салбар хороо

Сур, шагайн харвааны салбар хороо

Соёл, урлагийн салбар хороо

Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах, аж ахуй зохион байгуулах салбар хороо

Худалдаа, үйлчилгээ, тохижилт хариуцсан салбар хороо

Хэв журам сахиулах салбар хороо

Санхүү, төсвийн салбар хороо

Нийт 8 хороонд 64  хүн ажиллаж наадмын  бэлтгэлийг хангаж байна.

 Хэрэгжилтийг тооцох хугацаа болоогүй
2 2019 онд Засаг дарга Сайд нартай байгуулах гэрээнд тусгах саналаа харьяа хэлтэстээ ирүүлэх 2018 оны 6 сарын 25-ны дотор Бүх байгууллагууд, Аймгийн ЗДТГ  Салбарын сайдуудтай байгуулах гэрээний саналаа хүргүүлсэн тухайгаа 16 байгууллага мэдэгдээд байна. Баянтал сум, Мэргэжлийн хяналтын газар, Санхүүгийн хяналт аудитын алба, Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтэс, Шүүхийн шинжилгээний алба, Цагдаагийн хэлтэс, Эрүүл мэндийн газар, Боловсрол соёл, урлагийн газар, Политехник коллеж, Ус цаг уур, орчны шинжилгээний төв, Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар зэрэг байгууллага ирүүлээгүй байна. 70
3. Биелэлтийн дундаж хувь  70

ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ХЭЛТЭС