2017 оны татварын хөнгөлөлт чөлөөлт

185

Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.1.12, 24 дүгээр зүйлийн 24.6 дахь заалтын дагуу 2017 оны татварын хөнгөлөлт чөлөөлтөнд хамрагдсан 502 иргэний ХХОАТ-ын илүү төлөлтийг буцаан авах хүсэлт болон холбогдох материалыг хянан  271 368 041,69  төгрөгийн буцаан олголтыг 2018 оны 04 дүгээр сарын 09-ний өдөр аймгийн Засаг даргын тамгын газрын санхүү, төрийн сангийн хэлтсээс санхүүжилтийг олголоо.

 

Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс