Говьсүмбэр аймгийн төсөвт байгууллагын авлага, өглөгийн мэдээний нэгтгэл 02 дугаар сар

420
Үзүүлэлт 02 сарын c1 Нэмэгдсэн Хасагдсан 02 сарын c2
0101      НИЙТ АВЛАГА 0.00 17,273,712.01 0.00 17,273,712.01
0102      НИЙТ ӨГЛӨГ 18,846,139.31 39,328,988.64 8,221,809.31 49,953,318.64
0107          Үндсэн цалин 4,121,800.00 16,015,668.64 1,500,000.00 18,637,468.64
0111          Гэрээт ажлын хөлс 0.00 1,187,082.00 0.00 1,187,082.00
0113          Тэтгэврийн даатгал 11,450,073.31 10,617,339.00 6,750,073.31 15,317,339.00
0120          Түлш, халаалт 2,202,314.00 7,452,385.00 0.00 9,654,699.00
0121          Цэвэр, бохир ус 847,352.00 3,342,547.00 832,392.00 3,357,507.00
0124          Бичиг хэрэг 224,600.00 55,400.00 224,600.00 55,400.00
0126          Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр 0.00 52,723.00 0.00 52,723.00
0138          Урсгал засвар 0.00 34,000.00 0.00 34,000.00
0144          Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж 0.00 1,057,100.00 0.00 1,057,100.00
0145          Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох 0.00 600,000.00 0.00 600,000.00

 

Мэдээ нэгтгэсэн: Ерөнхий санхүүч                                                      Б.Соёлмаа