Удирдах ажилтнуудын 2017 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүргийн биелэлт

352

Өгөгдсөн үүрэг, даалгавар

Хэрэгжүүлэх байгууллага

Биелэлт

Хэрэгжилтийн хувь

1. Шинэ жилийн баяртай холбогдуулан бүх аж ахуйн нэгж, байгууллагууд хариуцлагатай жижүүр томилон ажиллуулах

Сумдын ЗДТГ,

Бүх аж ахуйн нэгж, байгууллагууд

Аймгийн Засаг даргын 2017.12.26-ны өдрийн А/357 тоот “Хариуцлагатай жижүүр ажиллуулах тухай” захирамжаар 2017.12.29-өөс 2018.01.01-ний өдрүүдэд хэлтэс, агентлагийн 15 дарга хариуцлагатай жижүүрийн үүргийг хуваарийн дагуу гүйцэтгэсэн.

Байгууллагууд хариуцлагатай жижүүр томилон ажиллуулсан.

100

2. Цахилгаан, ус, дулаанаар хангагч байгууллагууд баярын өдрүүдэд хариуцлагатай ажиллах, цахилгаан, ус, дулааныг тасалдуулахгүйгээр хэвийн нөхцлийг хангаж ажиллах

Цахилгаан, ус, дулаанаар хангагч байгууллагууд

Баярын өдрүүдэд Ус-Ду ОНӨҮГазар, Илчит Сансар ХХК, Илчлэг Шивээ ОНӨҮГ, Талын Илч ОНӨҮГ, ЦТС ТӨХК-ийн салбар, ЦДС ТӨХК-ийн салбарууд хариуцлагатай жижүүр томилж өндөржүүлсэн бэлэн байдалтай ажиллаж, үйл ажиллагаагаа хэвийн явуулсан байна.

100

3

Биелэлтийн дундаж хувь

100

 

ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ХЭЛТЭС