Удирдах ажилтнуудын 2017 оны 12 дугаар сарын 11-ний өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүргийн биелэлт

6

Өгөгдсөн үүрэг, даалгавар

Хэрэгжүүлэх байгууллага

Биелэлт

Хэрэгжилтийн хувь

1. Шинэ жилийн үйл ажиллагааны бэлтгэлийг хангаж өндөр түвшинд зохион байгуулах

Аймгийн Засаг даргын 2017 оны А/329 дүгээр захирамжаар томилогдсон комисс

Аймгийн Засаг даргын А/329 дүгээр захирамжаар 17 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг томилогдсон. Ажлын хэсэг хуралдаж, шинэ жилийн үйл ажиллагааны бэлтгэлийг ханган зохион байгуулж эхэлсэн. Үүнд:

Ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн “Жаргалтай инэээмсэглэл”  шинэ жилийн цэнгүүнийг 2017.12.24-ний өдөр амжилттай зохион байгуулсан. Хүүхдийн шинэ жил өнөөдөр болж байна.

70

2.

2017 оны төсвийн жил дуусч байгаа тул төсөвт байгууллагууд зарлагын гүйлгээг 12 дугаар сарын 22-ны өдөр дуусгавар болгож өглөг, авлага үүсгэхгүй ажиллах

Сумдын ЗДТГ,

Төсвийн бүх байгууллагууд

Төсвийн байгууллагуудын төрийн сангийн гүйлгээ 2017 оны 12-р сарын 25-ны 12:00 цагт хаагдана. Төсвийн нийт 58 байгууллагын гүйлгээг хийж дуусаад байна. Өглөг, авлагын мэдээ гарах хугацаа болоогүй байна.

100

4

Биелэлтийн дундаж хувь

85

 

ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ХЭЛТЭС