Аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний харъяа агентлагуудын 2017 оны хагас жилийн үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн тухай

188