Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт боллоо.

265

Говьсүмбэр аймаг дахь Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөл нь Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалтын бүртгэлийг 2017 оны 05 дугаар сарын 22, 23-ны өдрүүдэд явуулж, сорил болон ярилцлагын шалгалтыг 05 дугаар сарын 25-ны өдөр тус тус зохион явууллаа.

Тус шалгалтаар нийт 6 байгууллагын 9 сул орон тоог зарласанаас нийт 53 иргэн бүртгүүлж шалгалтад орсон. Шалгалтаар Аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын Орон нутгийн өмч хариуцсан мэргэжилтний орон тоонд 17, Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Халдварт өвчин, тархвар судлал, мэдээ мэдээлэл, паразиттах өвчин хариуцсан мэргэжилтний орон тоонд 1 иргэн тэнцэж, шалгалтын дүнг мэдээг холбогдох баримт бичгийн хамт Монгол Улсын Төрийн албаны зөвлөлд хүргүүллээ.

 

 

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛ