2017 оны аймгийн шилдэг тохижилт, бүтээн байгуулалт бий болгосон иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагыг шалгаруулах уралдааныг зарлаж байна.

237

2017 оны аймгийн шилдэг тохижилт, бүтээн байгуулалт бий болгосон иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагыг шалгаруулах уралдааныг 2017 оны 05 дугаар сарын 11-ээс 09 дүгээр сарын 30-ны хооронд иргэн, ААНБ, төсөвт байгууллагуудын дунд зарлаад байна. Уралдааны шагналын сан 14 сая төгрөг бөгөөд уралдаанд идэхитэй оролцохыг уриалж байна.