Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт боллоо.

420

_mgl3107Говьсүмбэр аймаг дахь Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөл нь Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалтын бүртгэлийг 2017 оны 04 дүгээр сарын 3,4-ний өдрүүдэд явуулж, сорил болон ярилцлагын шалгалтыг 04 дүгээр сарын 06-ны өдөр тус тус зохион явууллаа.

Тус шалгалтаар нийт 3 байгууллагын 4 сул орон тоог зарласанаас нийт 62 иргэн бүртгүүлж шалгалтад орсон. Аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн зөвшөөрөл, сургалт, эрдэм шинжилгээ хариуцсан мэргэжилтний орон тоонд 3 иргэн, Сүмбэр сумын Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлого хариуцсан мэргэжилтний орон тоонд 13 иргэн тэнцэж, шалгалтын дүнг мэдээг холбогдох баримт бичгийн хамт Монгол Улсын Төрийн албаны зөвлөлд хүргүүллээ.

_mgl3115

 

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛ