Удирдах ажилтнуудын 2017 оны 02 дугаар сарын 20-ны өдрийн шуурхай зөвлөлгөөнөөс өгсөн үүргийн биелэлт

25

Өгөгдсөн үүрэг, даалгавар

Хэрэгжүүлэх байгууллага

Биелэлт

Хэрэгжилтийн хувь

1 Эрчим хүчний яам, Улаанбаатар Дулаан Сүлжээ ТӨХК-аас зохион байгуулах сургалт, уулзалтад инженер техникийн ажилчдаа бүрэн хамруулах, шаардлагатай тохиолдолд уртасгасан цагаар ажиллах “Ус-Ду” ОНӨҮГазар,

“Талын-Илч” ОНӨҮГазар,

“Илчлэг шивээ” ОНӨҮГазар

Сар шинийн баяр болох гэж буйтай холбогдуулан 2017.03.07-ны өдөр зохион байгуулагдахаар хойшлогдсон.

2 Цахилгаан, ус, дулааныг тасалдуулахгүйгээр хэвийн нөхцлийг хангаж ажиллах Цахилгаан, ус, дулаанаар хангагч байгууллагууд Цагаан сарын баярын өдрүүдэд цахилгаан, ус, дулаан тасалдаагүй, хэвийн ажилласан.

100

3 Цагаан сарын баярын өдрүүдэд хариуцлагатай жижүүрийг хуваарийн дагуу чанартай хийх Байгууллагын дарга нарт Аймгийн Засаг даргын 2017.02.20-ны А/48 тоот захирамжаар батлагдсан хуваарийн дагуу хариуцлагатай жижүүрийн үүргийг гүйцэтгэсэн.

Жижүүрийн хугацаанд зам тээврийн ослоор нэг хүн нас барсан. Халаалт, дулаан, цахилгаан хангамж хэвийн байв.

90

Биелэлтийн дундаж хувь

95,0

 

ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ХЭЛТЭС