Удирдах ажилтнуудын 2017 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдрийн шуурхай зөвлөлгөөнөөс өгсөн үүргийн биелэлт

234
Өгөгдсөн үүрэг, даалгавар Хэрэгжүүлэх байгууллага Биелэлт Хэрэгжилтийн хувь
1 Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчаас Төсвийн шууд захирагч нартай үр дүнгийн гэрээ байгуулах тул төсвийн шууд захирагч нар бүрэн хамрагдах. Байгууллагын дарга нарт 2017 оны 01 дүгээр сарын 25-ны  өдрийн 11цаг 40 минутад Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас харъяа 20 агентлагийн Төсвийн шууд захирагч, 3 сумын Засаг дарга нартай үр дүнгийн гэрээ байгууллаа. 100
Биелэлтийн дундаж хувь 100

 

ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ХЭЛТЭС