Согтууруулах ундаа худалдах тусгай зөвшөөрөл авсан аж ахуйн нэгжийн төлсөн тэмдэгтийн хураамж, түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл хүссэн аж ахуйн нэгжийн тэмдэгтийн хураамж, үйлчилгээний хөлс /2016 оны хагас жилийн байдлаар/

768