ЧОЙР ХОТЫН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД САНАЛ АВЧ БАЙНА

301
Говьсүмбэр аймгийн Чойр хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний тодотголыг боловсруулахад Чойр хотын бүс, Чойр хот орчмын нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн одоогийн байдал, мөрдөгдөж буй Монгол улсын үндэсний хөгжлийн цогц баримт бичгүүд, “Чойр хотыг 2030 он хүртэл хөгжүүлэх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө” зэрэг баримт бичгийн хэрэгжилтийн байдал, хот байгуулалтын үйл ажиллагаанд эерэг болон сөргөөр нөлөөлсөн хүчин зүйлсийг харгалзан үзэж ерөнхий төлөвлөгөөний тодотголд иргэд та бүхний саналыг тусгахаар дараах судалгааг авч байна.
Та бүхэн судалгаанд идэвхтэй оролцоно уу.  САНАЛ ӨГӨХ