Тусгай шалгалт /тухайн албан тушаалын/ болон Төрийн үйлчилгээний байгууллагын төсвийн шууд захирагчийн сонгон шалгаруулалтын зар

57
Тусгай шалгалт /тухайн албан тушаалын/ болон
Төрийн үйлчилгээний байгууллагын төсвийн шууд захирагчийн сонгон шалгаруулалтын зар
https://hh.csc.gov.mn/…/8603b368-2d49-43b2-9e57… дараах холбоосоор бүртгүүлнэ үү.
Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын тамгын газар 2021/12/09