Орон даяар явагдах “ЦАХИМ ГИМНАСТРАДА” биеийн тамирын арга хэмжээний хүрээнд зохион байгуулах “ЧИЙРЭГ ХАМТ ОЛОН” аяны удирдамж

195

1

2

3