Аймгийн нутаг дэвсгэрт согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, хяналт тавих журам

45

Говьсүмбэр аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2021 оны 07 дугаар сарын 23-ны өдрийн 04 дугаар хуралдааны 02 дугаар тогтоолын хавсралт

https://drive.google.com/file/d/1B5IKqFAKwlB-cX_0gnaRRFr9Khr_a3lH/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1zz-Kt7H1mfkBKBY4MaXYhM8U-aQiF5JF/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/13nd6oeNPEQqv78p4kmLGOJmG95rOaYum/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1YY05vmhTq22s2eW-f5nqQBFMmw8a1WKp/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1MviMQw0gogbDsobYSYCBAUQAd5ZONKx4/view?usp=sharing