Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн 2021 оны тогтоолууд

72

Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн 2021 оны тогтоолууд

Он, сар, өдөр Дугаар Тогтоолын товч утга Үзэх
1 2021.01.11 01 Төрийн жинхэнэ албаны дэс түшмэлийн гүйцэтгэх албан тушаалд томилуулахаар нэр дэвшүүлэх тухай Үзэх
2 2021.01.11 02 Төрийн жинхэнэ албаны дэс түшмэлийн гүйцэтгэх албан тушаалд томилуулахаар нэр дэвшүүлэх тухай Үзэх
3 2021.01.11 03 Төрийн жинхэнэ албаны дэс түшмэлийн гүйцэтгэх албан тушаалд томилуулахаар нэр дэвшүүлэх тухай Үзэх
4 2021.01.11 04 Төрийн жинхэнэ албаны дэс түшмэлийн гүйцэтгэх албан тушаалд томилуулахаар нэр дэвшүүлэх тухай Үзэх
5 2021.01.11 05 Төрийн жинхэнэ албаны дэс түшмэлийн гүйцэтгэх албан тушаалд томилуулахаар нэр дэвшүүлэх тухай Үзэх
6 2021.01.11 06 Төрийн жинхэнэ албаны дэс түшмэлийн гүйцэтгэх албан тушаалд томилуулахаар нэр дэвшүүлэх тухай Үзэх
7 2021.01.11 07 Төрийн жинхэнэ албаны дэс түшмэлийн гүйцэтгэх албан тушаалд томилуулахаар нэр дэвшүүлэх тухай Үзэх
8 2021.01.11 08 Төрийн жинхэнэ албаны дэс түшмэлийн гүйцэтгэх албан тушаалд томилуулахаар нэр дэвшүүлэх тухай Үзэх
9 2021.01.11 09 Төрийн жинхэнэ албаны дэс түшмэлийн гүйцэтгэх албан тушаалд томилуулахаар нэр дэвшүүлэх тухай Үзэх
10 2021.01.11 10 Төрийн жинхэнэ албаны дэс түшмэлийн гүйцэтгэх албан тушаалд томилуулахаар нэр дэвшүүлэх тухай Үзэх
11 2021.01.11 11 Төрийн жинхэнэ албаны дэс түшмэлийн гүйцэтгэх албан тушаалд томилуулахаар нэр дэвшүүлэх тухай Үзэх
12 2021.01.11 12 Төрийн жинхэнэ албаны дэс түшмэлийн гүйцэтгэх албан тушаалд томилуулахаар нэр дэвшүүлэх тухай Үзэх
13 2021.01.11 13 Төрийн жинхэнэ албаны дэс түшмэлийн гүйцэтгэх албан тушаалд томилуулахаар нэр дэвшүүлэх тухай Үзэх
14 2021.01.14 14 Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн тангараг өргүүлэх тухай Үзэх
15 2021.03.02 15 Төрийн албаны ерөнхий шалгалт зохион байгуулах салбар комисс томилох тухай Үзэх
16 2021.03.02 16 Төрийн захиргааны албан хаагчид зэрэг дэв шинээр болон ахиулан олгох тухай Үзэх