Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 2021 оны бүтэц орон тоо

85

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 2021 оны бүтэц орон тоо

01 А-03 2021.01.18 АЗДТГ-ын орон тоо, цалин санг батлах тухай Үзэх