ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН АЛБАН ХААГЧДЫН УР ЧАДВАРЫН НЭМЭГДЭЛ, ТЭТГЭМЖ /2021 он/

54

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН
ГАЗРЫН АЛБАН ХААГЧДЫН УР ЧАДВАРЫН НЭМЭГДЭЛ, ТЭТГЭМЖ

/2021 он/

Баримтын индекс Баримтын он, сар, өдөр Баримтын тэргүү Үзэх
1 А-03 2021.01.18 АЗДТГ-ын орон тоо, цалин санг батлах тухай Үзэх
2 А-04 2021.01.18 Алба хаагчдын цалин нэмэгдлийн хэмжээг шинэчлэн батлах тухай Үзэх
3 А-06 2021.01.29 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай Үзэх

 

4 А-09 2021.02.23 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай Үзэх
5 А-15 2021.03.24 Ур чадварын нэмэгдэл олгох туай Үзэх

 

6 А/23 2021.04.23 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай Үзэх
7 А/24 2021.04.23 Урамшуулал олгох тухай Үзэх
8 А/29 2021.05.21 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай Үзэх