ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ТУШААЛЫН СУЛ ОРОН ТОО

133

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ТУШААЛЫН СУЛ ОРОН ТООНЫ СУДАЛГАА

Байгууллагын нэр, албан тушаалын нэр Албан тушаалын ангилал Ажлын байрны тоо Сул орон тоо гарсан шалтгаан үндэслэл Гомдол маргаантай эсэх

АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ХУРАЛ

1 Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Хууль, эрх зүй, хяналт, хүний нөөц хариуцсан ахлах ажилтан ТЗ-6 1 Шинээр батлагдсан орон тоо Үгүй
2 Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Хурлын зохион байгуулалт, дотоод ажил хариуцсан ажилтан ТЗ-5 1 Аймгийн ИТХ-ын даргын 2019 оны  03 дугаар сарын 04-ний өдрийн Б/02 дугаар захирамжаар Өөрийн хүсэлтээр өөр байгууллагад шилжин ажилласан. Үгүй

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

1 Хууль, эрх зүйн хэлтсийн дарга ТЗ-10 1 Өөр байгууллагат шилжин ажилласан Үгүй
2 Хөрөнгө, оруулалт хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга ТЗ-10 1 Өөр байгууллагат шилжин ажилласан Үгүй
3 Хяналт, шинжилгээ-үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтсийн дарга ТЗ-10 1  

 

 

Өөр байгууллагат шилжин ажилласан

Үгүй
4 Нутгийн захиргаа, гадаад харилцааны бодлого хариуцсан мэргэжилтэн ТЗ-5 1 Суралцахаар чөлөөлөгдсөн Үгүй
5

 

Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн Барилга, хот байгуулалт, тохижилтын бодлого хариуцсан мэргэжилтэн ТЗ-5 1 2019 онд шинээр батлагдсан орон тоо Үгүй
6 Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн Төрийн сангийн төлбөр тооцооны мэргэжилтэн ТЗ-5 1 Тэтгэвэрт гарсан Үгүй
7 Хяналт, шинжилгээ-үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн ТЗ-5 1 Өөр байгууллагат шилжин ажилласан Үгүй
8 Эрх зүйн сургалт сурталчилгаа, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх бодлого хариуцсан мэргэжилтэн ТЗ-5 1 Улаанбаатар хотруу шилжсэн Үгүй

СҮМБЭР СУМЫН ИТХ

1 Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дотоод ажил, иргэний танхимын ажилтан ТЗ-3 1 ЗГ-ын 2019 оны 472 дугаар тогтоолын дагуу ажлын байр нэмэгдсэн үгүй

СҮМБЭР СУМЫН ЗДТГ

1 Байгаль орчны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн  

 

 

ТЗ-3

 

 

 

1

 Сүмбэр сумын Засаг даргын Тамгын  газрын даргын  2020  оны 02 дугаар  сарын 06-ны өдрийн Б/26 дугаар тушаалаар өөрийн хүсэлтээр чөлөөлөгдсөн.  

 

 

Үгүй

2 Бэлчээр газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн  

 

 

 

ТЗ-3

 

 

 

 

1

Засгийн газрын 2018 оны хууль хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 267-р тогтоол, засгийн газрын 24-р тогтоолын 09 дүгээр хавсралтын дагуу шинээр бий болсон албан тушаал  

 

Үгүй

3 Багийн Нийгмийн ажилтан  

 

ТЗ-1

 

 

3

Сүмбэр сумын Засаг даргын Тамгын  газрын даргын  2019 оны 08 сарын 30-ны өдрийн Б/30 дугаар тушаалаар 1-р багийн Нийгмийн ажилтан, 2020 оны 02 дугаар сарын 03-ны өдрийн Б/02 дугаар тушаалаар 2 дугаар багийн Нийгмийн ажилтан, 2018 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдрийн  Б/31 дугаар тушаалаар  тус тус өөрийн хүсэлтээр чөлөөлөгдсөн.  

 

 

Үгүй

4 Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт, менежмент, малын үржил бүртгэлийн асуудал хариуцсан  мэргэжилтэн  

 

ТЗ-3

 

 

1

Сүмбэр сумын Засаг даргын Тамгын  газрын даргын  2019 оны 07 сарын 16-ны өдрийн Б/26 дугаар тушаалаар өөрийн хүсэлтээр чөлөөлөгдсөн.  

 

 

 

Үгүй

5 Төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн  

 

 

ТЗ-3

 

 

 

1

Сүмбэр сумын Засаг даргын Тамгын  газрын даргын  2019 оны 09 сарын 24-ны өдрийн Б/33 дугаар тушаалаар өөрийн хүсэлтээр чөлөөлөгдсөн.  

 

Үгүй

6 Хөрөнгө оруулалт, эдийн засаг, төлөвлөлт худалдан авах ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн  

 

 

ТЗ-3

 

 

 

1

Сүмбэр сумын Засаг даргын Тамгын  газрын даргын  2020 оны 03 дугаар  сарын 09-ны өдрийн Б/04 дугаар тушаалаар өөрийн   хүсэлтээр чөлөөлөгдсөн.  

 

Үгүй

ШИВЭЭГОВЬ СУМЫН ИТХ

1 Шивээговь сумхын ИТХТ-ийн нарийн бичгийн дарга ТЗ-9 1 Сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн  2020 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн 54 дүгээр тогтоолоор чөлөөлөгдсөн. Үгүй

ШИВЭЭГОВЬ СУМЫН ЗДТГ

1. Санхүү албаны дарга ТЗ-6 1 Шивээговь сумын Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2020 оны 12-р сарын 03-ны Б/64 дугаар тушаалаар өөрийн хүсэлтээр ажлаас чөлөөлөгдсөн. үгүй
2. Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн ТЗ-3 1 Шивээговь сумын Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2020 оны 11-р сарын 25-ны өдрийн Б/61 дугаар тушаалаар өөрийн хүсэлтээр ажлаас чөлөөлөгдсөн. үгүй
3. Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны  асуудал хариуцсан мэргэжилтэн ТЗ-3 1 Шивээговь сумын Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2019 оны 2 –р сарын 18-ны өдрийн Б/12 дугаар тушаалаар шилжин ажиллахаар чөлөөлөгдсөн. үгүй
4. Бэлчээр газар тариалангийн асуудал  хариуцсан мэргэжилтэн ТЗ-3 1 Шивээговь сумын Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2018 оны 3-р сарын 05-ны өдрийн Б/13 дугаар тушаалаар шилжин ажиллахаар чөлөөлөгдсөн. үгүй
5. Хөрөнгө оруулалт, эзийн засаг төлөвлөлт, худалдан авах ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн ТЗ-3 1 Шивээговь сумын Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2018 оны 09-р сарын 11-ний өдрийн Б/29 дүгээр тушаалаар өөрийн хүсэлтээр ажлаас чөлөөлөгдсөн. үгүй

БАЯНТАЛ СУМЫН ИТХ

1 Баянтал сумын ИТХ-ын нарийн бичгийн дарга ТЗ-9 1  Сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийнн Хурлын Тэргүүлэгчдийн  2020 оны 07 дугаар сарын 31-ны өдрийн 20 тоот тогтоолоор 2020 оны орон нутгийн сонгуульд нэр дэвшихээр хүсэлт гаргасан тул,  

 

 

 

 

Үгүй

БАЯНТАЛ СУМЫН ЗДТГ

1 Засаг даргын Тамгын газрын дарга ТЗ-9 1 Сумын Засаг даргын 2021 оны 04 дүгээр сарын 27-ны өдрийн Б/07 дугаар захирамжаар халагдсан тул сул орон тоо гарсан. үгүй
2 Засаг даргын Тамгын газрын Хууль эрхзүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн ТЗ-3 1 2019 онд батлагдан ЗДТГ-ын орон тоо, цалин санд Дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн албан тушаалаар батлагдсан. 2020 оны ЗДТГ-ын орон тоо, цалин санг батлахад “Хууль эрхзүйн мэргэжилтэн”-ий албан тушаал болгон өөрчлөн баталсан.2020 оны 09 дүгээр сарын 10-ны өдрийн Б/30 дугаар тушаалаар М.Бодьгэрэлийг түр томилсон. үгүй
3 Засаг даргын Тамгын газрын мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт, менежмент, малын үржил бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн ТЗ-3 1 Суманд хөдөө аж ахуй, Мал эмнэлгийн тасаг байгуулагдсантай холбогдуулан ЗДТГазарт орон тоо гарсан. Сумын Засаг даргын 2019 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдрийн А/17 дугаар захирамж.

2020 оны 02 дугаар сарын

үгүй
4 Засаг даргын Тамгын газрын төсөв,төрийн сангийн мэргэжилтэн ТЗ-3 1 2021 оны 03 дугаар сарын 10нд  албан тушаалтан ажлаасаа гарсан үгүй
5 Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэрлэл, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн ТЗ-3 1 Суманд хөдөө аж ахуй, Мал эмнэлгийн тасаг байгуулагдсантай холбогдуулан ЗДТГазарт орон тоо гарсан. Сумын Засаг даргын 2019 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдрийн А/17 дугаар захирамж. үгүй
6 Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн ТЗ-3 1 Тухайн албан тушаалд төрийн албан хаагчийн шалгалтанд тэнцсэн хүн байхгүй тул өнөөдрийг хүртэл түр үүрэг гүйцэтгэгчээр ажиллаж байна. Сумын Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2021 оны 03 дугаар сарын 15-ны Б/17 дугаар тушаалаар түр томилогдсон.

 

үгүй

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТЭС

1 Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Магадлагч эмч ТЗ 1 Хэлтсийн даргын 2018 оны 01 дүгээр сарын 02-ны тушаалаар өөрийн хүсэлтээр гарсан Үгүй

МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ГАЗАР

2 Говьсүмбэр аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Шимэгчтэх, халдваргүй өвчин, эм, биобэлдмэлийн асуудал, өвчний мэдээ, тайлан хариуцсан мэргэжилтэн ТЗ-5 1 ХХААХҮСайдын 2021 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдрийн “Бүтэц, орон тоо батлах тухай” А-13 дугаар тушаалаар шинээр батлагдсан орон тоо Үгүй
3 Говьсүмбэр аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Сүмбэр сумын Мал эмнэлгийн тасгийн улсын байцаагч ТЗ-6 1 2019 онд шинээр батлагдсан орон тоо ба малын их эмч мэргэжилтэй, төрийн албаны ерөнхий болон тусгай шалгалт өгч, нөөцөд бүртгэгдсэн иргэн дутмагаас уг орон тоо нөхөгдөөгүй байна. Үгүй
4 Говьсүмбэр аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Шивээговь сумын Мал эмнэлгийн тасгийн тархвар зүйч ТЗ-5 1 2019 онд шинээр батлагдсан орон тоо ба малын их эмч мэргэжилтэй, төрийн албаны ерөнхий болон тусгай шалгалт өгч, нөөцөд бүртгэгдсэн иргэн дутмагаас уг орон тоо нөхөгдөөгүй байна. Үгүй
5 Говьсүмбэр аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Баянтал сумын Мал эмнэлгийн тасгийн тархвар зүйч ТЗ-5 1 2019 онд шинээр батлагдсан орон тоо ба малын их эмч мэргэжилтэй, төрийн албаны ерөнхий болон тусгай шалгалт өгч, нөөцөд бүртгэгдсэн иргэн дутмагаас уг орон тоо нөхөгдөөгүй байна. Үгүй

ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ГАЗАР

 

1

 

Орон нутгийн өмчийн газрын Худалдан авах ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн

 

 

ТЗ-5

 

 

1

Орон нутгийн өмчийн газрын даргын 2020 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдрийн Б/07 дугаар тушаалаар ХАА-гаа хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Д.Мөнхжаргал удаан хугацаагаар эмчлүүлэх болсон тул ХАА-гаа хариуцсан мэргэжилтэн Б.Болд-Эрдэнийг ахлах мэргэжилтнээр томилж ХАА-гаа хариуцсан мэргэжилтний орон тоо гарсан.  

 

 

 

 

Үгүй

ГЭР БҮЛ, ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗАР

1 Говьсүмбэр аймгийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтэн ТЗ-5 1 Өөр орон нутагт шилжсэн Үгүй
2 Говьсүмбэр аймгийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын Залуучуудын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн ТЗ-5 1 Бүтцийн өөрчлөлтөөр төрийн захиргааны ангилалд шилжсэн Үгүй
3 Говьсүмбэр аймгийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын Гэр бүлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн ТЗ-5 1 Бүтцийн өөрчлөлтөөр төрийн захиргааны ангилалд шилжсэн Үгүй
4 Говьсүмбэр аймгийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын Хүүхдийн эрх, хамгаалал хариуцсан мэргэжилтэн, Хүүхдийн эрхийн Улсын байцаагч ТЗ-6   Эрүүл мэндийн шалтгааны улмаас ажлаас чөлөөлөгдсөн Үгүй

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР

1 Эрүүл мэндийн газар, Удирдлага төлөвлөлт, санхүү үйлчилгээний хэлтсийн дарга ТЗ-7 1 Өөрийн хүсэлтээр, Улаанбаатар хотруу шилжсэн үгүй.
2 Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний хэлтсийн дарга ТЗ-7 1 Тэтгэвэрт гарсан үгүй.
3 Эх барих эмэгтэйчүүд хариуцсан мэргэжилтэн ТЗ-5 1 Өөрийн хүсэлтээр, Нэгдсэн эмнэлэг рүү шилжсэн үгүй.
4 Хүүхэд, өсвөр үе хариуцсан мэргэжилтэн ТЗ-5 1 2015 оноос хойш сул орон тоо зарласан боловч шалгалтад тэнцэж ирсэн иргэн байгаагүй. үгүй.
5 Сувилахуйн тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн ТЗ-5 1 Өөрийн хүсэлтээр, тэтгэвэрт гарсан үгүй.
6 Анхан шатны тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн ТЗ-5 1 2015 оноос хойш сул орон тоо зарласан боловч шалгалтад тэнцэж ирсэн иргэн байгаагүй. үгүй.
7 Эмийн чанар, аюулгүй байдал, эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хангамж хариуцсан мэргэжилтэн ТЗ-5 1 Байгууллага дотроо шатлан дэвшсэн, Хэлтсийн даргын түр орлон гүйцэтгэгчээр ажиллаж байгаа. үгүй.
8 Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээнйи чанар, яаралтай тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн ТЗ-5 1  Шинээр батлагдсан орон тоо үгүй.
9 Уламжлалт, сэргээн засах тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн ТЗ-5 1  Шинээр батлагдсан орон тоо үгүй.

БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, УРЛАГИЙН ГАЗАР

1 БСУГ-Сургуулийн өмнөх боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн ТЗ-5 1 6 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгчээр томилогдсон. Үгүй
2 БСУГ-ын эхлэн Хүмүүнлэгийн ухааны боловсрол хариуцсан мэргэжилтэнээр ТЗ-5 1 Шинээр батлагдсан орон тоо Үгүй

БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ГАЗАР

1 Өсвөр үе, залуучууд, ахмад, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэлийн биеийн тамир спорт хариуцсан мэргэжилтэн ТЗ-5 1 Өөр байгууллагад шилжин ажилласан Үгүй

ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗАР

1 Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын Газрын удирдлагын хэлтсийн дарга ТЗ-7 1 Хэлтсийн дарга аймгийн Засаг даргын 2018 оны Б/45 дугаар захирамжаар Газрын даргаар томилогдсон тул сул орон тоо гарсан.  

 

 

Үгүй

 

 

 

2 Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын Захиргаа, архив, албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан мэргэжилтэн ТЗ-5 1  

Газрын зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын даргын 2019 оны 08 дугаар сарын 20-ны Б/127 дугаар тушаалаар  ТЗ албан тушаалын ангилал болж өөрчлөгдсөн.

Үгүй
3 Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын Инженерийн дэд бүтцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн ТЗ-5 1 Ажиллаж байсан мэргэжилтэн өөрийн хүсэлтээр ажлаас чөлөөлөгдөх хүсэлт гаргаж газрын даргын 2020 оны 08 дугаар сарын 25-ны өдрийн Б/17 дугаар тушаалаар чөлөөлөгдсөн  

 

Үгүй

4 Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын Барилгын материалын үйлдвэрлэл, лабораторийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн ТЗ-5 1 Газрын зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын даргын 2019 оны 08 дугаар сарын 20-ны Б/127 дугаар тушаал  

 

 

Үгүй

ХӨДӨЛМӨР, ХАЛАМЖИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ГАЗАР

1 ХХҮГ-ын  Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн ТЗ-6 1

 

ХХҮГ-ын даргын 2020 оны 06 дугаар сарын 11-ний өдрийн Б/10 тушаалаар Захиргаа, хяналтын хэлтсийн даргаар томилогдсон Үгүй
2 ХХҮГ-ын Ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн ТЗ-5 1

 

ХХҮГ-ын 2021 оны 01 дүгээр сарын 14-ний өдрийн Б/01 тоот тушаалаар Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтнээр томилогдсон. Үгүй
3 ХХҮГ-ын Хүнс тэжээлийн дэмжлэг туслалцаа хариуцсан мэргэжилтэн ТЗ-5 1 ХХҮГ-ын даргын 2020 оны 09 дүгээр сарын 09-ний өдрийн Б/19 тоот тушаалаар Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж хариуцсан мэргэжилтнээр томилогдсон. Үгүй
4 ХХҮГ-ын Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл, хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн ТЗ-5 1 Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газрын даргын 2021 оны 03 дугаар сарын 31-ний өдрийн А/48 тушаалаар 1 орон тоо нэмж батлагдсан. Үгүй

ХҮНС, ХӨДӨӨ, АЖ АХУЙН ГАЗАР

1 Говьсүмбэр аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Захиргаа, аж ахуйн албаны дарга Дэс

Түшмэл ТЗ-7

1 Захиргаа аж ахуйн албаны дарга нь өөрийн хүсэлтээр өөр байгууллагад шилжин ажиллах болсон.  

 

Үгүй

2 Говьсүмбэр аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Хүний нөөц, сургалт сурталчилгаа, тайлан мэдээ хариуцсан мэргэжилтэн Дэс түшмэл ТЗ-5 1 Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн Сайдын 2018 оны А/209 дүгээр тушаалаар батлагдсан бүтэц орон тоогоор шинээр бий болсон Үгүй
3 Говьсүмбэр аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Малын үржил, селекци, эрчимжүүлэлт, удам зүйн үнэлгээ, итгэмжлэл, бэлчээр, усан хангамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Дэс түшмэл ТЗ-5 1 Хариуцаж байгаа мэргэжилтэн нь 2021 оны 01 сарын 26-ны өдрийн Б/06 тушаалаар түр томилогдон ажиллаж байна. Үгүй
4 Говьсүмбэр аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Малын генетик нөөцийн бүртгэл, мэдээллийн сан, ялган тэмдэглэгээ, тайлан, мэдээ хариуцсан мэргэжилтэн Дэс түшмэл ТЗ-5 1 Хариуцаж байгаа мэргэжилтэн А.Баярмаа нь тусгай шалгалтад тэнцэж, Мал үржлийн албаны даргаар томилогдсон. Үгүй
5 Говьсүмбэр аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын тариалангийн үйлдвэрлэл, техник, технологийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Дэс түшмэл ТЗ-5 1 Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын даргын  2020 оны 08 дугаар сарын 07-ны өдрийн Б/13 тушаалаар ажлаас халагдсан. Үгүй

НИЙТ

65