Албан хаагчдад гүйцэтгэлийн үр дүнгийн мөнгөн урамшуулал олгох тухай

247