“Аймгийн төвийн авто замын ажил”-ыг хүлээн авлаа

377
“Аймгийн төвийн авто замын ажил”-ыг улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар Борхойн зам ХХК 2019-2020 онд дамжуулан гүйцэтгэж, ашиглалтад хүлээлгэн өглөө.
Тус ажлын хүрээнд аймгийн төвд 3.114 км авто зам, 3.4 км явган хүний зам, 13340 м2 авто зам болон зогсоолын хучилтын ажлыг хийж гүйцэтгэлээ.