Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2020 оны 06 дугаар сарын 08-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар

310

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2020 оны 06 дугаар сарын 08-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар

Үүрэг даалгавар Хэрэгжүүлэх хугацаа Хэрэгжүүлэх байгууллага
1 Өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийн хагас жилийн тайланг ирүүлэх 2020 оны 06 дугаар сарын 20-ны дотор Сумдын Засаг дарга, бүх байгууллагууд