УДИРДАХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

720

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУСГАЙ ШАЛГАЛТЫГ ЦАХИМ ХЭЛБЭРЭЭР ЗОХИОН БАЙГУУЛНА

  1. Орон нутгийн өмчийн газрын дарга
  2. Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Мал үржлийн албаны дарга бөгөөд аймгийн ерөнхий мал зүйч
  3. Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газрын Захиргаа хяналтын хэлтсийн дарга
  4. Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Захиргаа, аж ахуйн албаны дарга
  5. Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Үйлдвэр, худалдаа, үйлчилгээний албаны дарга
  6. Эрүүл мэндийн газрын Нийгмийн эрүүл мэндийн төвийн дарга
  7. Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газрын Газрын удирдлагын хэлтсийн дарга