Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх бичиг баримт

1498
 1. Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл (маягт Т-1)
 2. Өргөдөл гаргагчийн албан ёсны тодорхойлолт (маягт Т-2)
 3. Монгол улсад татвар төлөгч болох тухай нотолгоо (харьяа татварын албаны)
 4. Улсын бүртгэлийн болон гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгжийн   гэрчилгээний хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан)
 5. Ашиглалт хийх болон үлдэх хайгуулын талбай тус бүрийн байршил, булангийн  цэгүүдийн солбицол, хилийг буулгасан зураг 2% (Аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газраар баталгаажуулсан)
 6. Үйлчилгээний хөлс төлсөн баримт  (төлбөрийн баримтын эх хувь)
 7. Хайгуулын ажлын үр дүнгийн тайланг хэлэлцэн хүлээн авсан Эрдэс баялгийн зөвлөлийн тэмдэглэл, төрийн захиргааны байгууллагын шийдвэр
 8. Эрдэс баялгийн зөвлөлийн тэмдэглэл, төрийн захиргааны байгууллагын шийдвэрээр хүлээн авсан хайгуулын ажлын үр дүнгийн тайлангийн нөөцийн дэвсгэр зураг дээр ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл хүссэн талбайн хилийг буулгасан зураг. М1:1000, М1:5000, М1:10000 тохиромжтой масштабын дагуу
 9. Хайгуулын ажлын явцад Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөний дагуу хүлээсэн үүргийг бүрэн биелүүлж ажилласан тухай баримт
 10. Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээ
 11. Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл, хавсралтууд (эх хувь)