ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2020 ОНЫ ЗАХИРАМЖУУД

1198

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2020 ОНЫ ЗАХИРАМЖУУД

Баримтын индекс Баримтын он, сар, өдөр Баримтын тэргүү Үзэх
01 А-01 2020.01.03 Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын үйл ажиллагааны түр хязгаарлалт, ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын амралтын хугацааг сунгах тухай Үзэх
02 А-02 2019.01.07 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
03 А-03 2019.01.07 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
04 А-04 2019.01.07 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
05 А-05 2019.01.07 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
06 А-06 2019.01.07 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
07 А-07 2019.01.07 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
08 А-08 2019.01.07 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
09 А-09 2019.01.07 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
10 А-10 2019.01.07 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
11 А-11 2019.01.07 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
12 А-12 2019.01.07 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
13 А-13 2019.01.07 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
14 А-14 2019.01.07 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
15 А-15 2019.01.07 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
16 А-16 2019.01.07 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
17 А-17 2019.01.07 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
18 А-18 2019.01.07 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
19 А-19 2019.01.07 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
20 А-20 2019.01.07 Аймгийн Засаг даргын шагналын журам шинэчлэх тухай Үзэх
21 А-21 2020.01.16 Газар эзэмшүүлэх эрхийг шилжүүлэх тухай Үзэх
22 А-22 2020.01.16 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хэсэгчлэн шилжүүлэх тухай Үзэх
23 А-23 2020.01.17 Гамшгаас хамгаалах команд штабын сургууль, бэлэн байдлыг үзлэг зохион байгуулах тухай Үзэх
24 А-24 2020.01.17 Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай Үзэх
25 А-25 2020.01.20 Төсвийн хуваарь батлах тухай Үзэх
26 А-26 2020.01.20 Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх дэд хөтөлбөрийн арга хэмжээний төлөвлөгөө, задаргаа балтах тухай Үзэх
27 А-27 2020.01.20 Албан томилолтоор ажиллуулах тухай Үзэх
28 А-28 2020.01.22 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
29 А-29 2020.01.21 Төрийн албан хаагчдын цалин нэмэгдлийн шинэчлэн батлах тухай Үзэх
30 А-30 2020.01.21 Б.Буянтогтоход Биеийн тамир спортын даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэсний нэмэгдэл цалин шинэчлэн олгох тухай Үзэх
31 А-31 2020.01.21 Б.Соёлоод захирлын үүргийг түр орлон гүйцэтгэсний нэмэгдэл цалинг шинэчлэн олгох тухай Үзэх
32 А-32 2020.01.21 Жуух бичгээр шагнах тухай Үзэх
33 А-33 2019.01.22 Төлөвлөгөө батлах тухай Үзэх
34 А-34 2019.01.21 Б.Болдбаатрыг шагнах тухай Үзэх
35 А-35 2019.01.28 Шинэ коронавирусын болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, бэлэн байдлыг хангах тухай Үзэх
36 А-36 2019.01.29 Төрийн захиргааны албан тушаалын зэрэг дэв олгох тухай Үзэх
37 А-37 2020.02.03 Үзэх
38 А-38 2020.02.03 Газар эзэмшүүлэх тухай Үзэх
39 А-39 2020.02.03 Газар эзэмшүүлэх тухай Үзэх
40 А-40 2020.02.03 Газар эзэмших эрхийг шилжүүлэх тухай Үзэх
41 А-41 2020.02.03 Эзэмшил газрын талбайн хэмжээг өөрчлөх тухай Үзэх
42 А-42 2020.0203 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
43 А-43 2020.02.03 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
44 А-44 2020.02.03 Зөвшөөрөл олгох тухай Үзэх
45 А-45 2020.02.03 Монгол түмний мэнд нэвтрүүлэгт хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
46 А-46 2020.02.03 Газар эзэмшүүлэх тухай Үзэх
47 А-47 2020.02.05 Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын бүтцийг шинэчлэн батлах тухай Үзэх
48 А-48 2020.02.05 Албан тушаалын тодорхойлолт батлах тухай Үзэх
49 А-49 Үзэх
50 А-50 2020.02.03 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
51 А-51 2020.02.14 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах тухай Үзэх
52 А-52 2020.02.14 Эзэмшил газрын хаягийг шинэчлэх тухай Үзэх
53 А-53 2020.02.14 Эзэмшил газрын хаягийг шинэчлэх тухай Үзэх
54 А-54 2020.02.14 Эзэмшил газрын хаягийг шинэчлэх тухай Үзэх
55 А-55 2020.02.14 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах тухай Үзэх
56 А-56 2020.0214 Шуурхай штаб байгуулах, шинэ төрлийн корона вирусээс урьдчилан сэргийлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай Үзэх
57 А-57 2020.02.20 Тохижилт Сүмбэр ОНӨААТҮГазарт хог тээвэрлэх Автомашиныг хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
58 А-58 2020.02.20 Аварга малчин өрх цол тэмдэг олгох тухай Үзэх
59 А-59 2020.02.20 “Зорилтот бүлэгт чиглэсэн дэд хөтөлбөр”-ийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, төсвийн задаргаа батлах тухай Үзэх
60 А-60 2020.02.20 “Залуучуудын хөгжлийг дэмжих дэд хөтөлбөр”-ийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, төсвийн задаргаа батлах тухай Үзэх
61 А-61 2020.02.20 “Боловсролыг дэмжих дэд хөтөлбөр”-ийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, төсвийн задаргаа батлах тухай Үзэх
62 А-62 2020.02.21 Зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах тухай Үзэх
63 А-63 2020.02.21 Хяналтын цэг байгуулах тухай Үзэх
64 А-64 2020.02.26 Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг хязгаарлах Үзэх
65 А-65 2020.02.27 Мэдээллийн ил тод байдлыг хангахад чиглэсэн арга хэмжээний төлөвлөгөө, төсвийн задаргаа батлах тухай Үзэх
66 А-66 2020.02.27 Газар эзэмшүүлэх эрхийн гэрчилгээг шилжүүлэх тухай Үзэх
67 А-67 2020.02.27 Эзэмшил газрын хаягийг шинэчлэх тухай Үзэх
68 А-68 2020.02.27 Газах эзэмшүүлэх эрхийн гэрчилгээг шилжүүлэх тухай Үзэх
69 А-69 2020.02.27 Газар эзэмших эрхийг баталгаажуулах тухай Үзэх
70 А-70 “Соёл,урлагийг хөгжүүлэх дэд хөтөлбөр”-ийн төсвийн задаргаа батлах тухай. Үзэх
71 А-71 2020.02.27 Үзэх
72 А-72 2020.02.27 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
73 А-73 2020.02.27 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
74 А-74 2020.02.27 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
75 А-75 2020.02.27 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
76 А-76 2020.02.27 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
77 А-77 2020.02.27 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
78 А-78 2020.02.27 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
79 А-79 2020.02.27 Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2021 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, орон нутгийн төсвөөр 2021 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээний жагсаалтыг боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
80 А-80 2020.02.27 Стратеги төлөвлөгөө боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай

 

Үзэх
81 А-81 2020.03.04 “Биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэх” дэд хөтөлбөрийн төсвийн задаргаа батлах тухай. Үзэх
82 А-82 2020.03.04 Тээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын улсын үзлэг явуулах, албан татвар, төлбөр хураах тухай Үзэх
83 А-83 2020.03.04 Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацаа сунгах тухай Үзэх
84 А-84 2020.03.04 “Эрүүл мэндийг хөгжүүлэх” дэд хөтөлбөрийн төсвийн төлөвлөгөө батлах тухай Үзэх
85 А-85 2020.03.03 Хяналтын цэгийг үргэлжлүүлэн ажиллуулах тухай Үзэх
86 А-86 2020.03.03 Зоонозын өвчнөөс нийтийн эрүүл мэндийг хамгаалах хамтарсан салбар зөвлөл байгуулах тухай Үзэх
87 А-87 2020.03.06 Газар эзэмших эрхийг шилжүүлэх тухай Үзэх
88 А-88 2020.03.06 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах тухай Үзэх
89 А-89 2020.03.06 Э.Отгончимэгт сургалтын төлбөрийн дэмжлэг үзүүлэх тухай Үзэх
90 А-90 2020.03. Газах эзэмших эрх дуусгавар болгох тухай Үзэх
91 А-91 2020.03.09 Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг түр зогсоох тухай Үзэх
92 А-92 2020.03.10 Зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах тухай Үзэх
93 А-93 2020.03.11 Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх дэд хөтөлбөрийн 2020 оны төлөвлөгөө, төсөв батлах тухай Үзэх
94 А-94 2020.03.11 Агаар орчныг бохирдлыг бууруулах дэд хөтөлбөрийн 2020 оны төлөвлөгөө, төсөв батлах тухай Үзэх
95 А-95 2020.03.11 Хяналт шалгалт зохион байгуулах тухай Үзэх
96 А-96 2020.03.16 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
97 А-97 2020.03.17 Богиносгосон цагийн хуваариар ажиллуулах тухай Үзэх
98 А-98 2020.03.20 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
99 А-99 2020.03.23 Мал аж ахуй хаваржилтын талаар зарим арга хэмжээ авах тухай Үзэх
100 А-100 2020.03.24 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
101 А-101 2020.03.24 Мал амьтан халдварт гоц халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх тухай Үзэх
102 А-102 2020.03.24 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
103 А-103 2020.03.27 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
104 А-104 2020.03.27 Соёлын өвийн бүртгэл мэдээллийн санг байгуулах тухай Үзэх
105 А-105 2020.03.30 Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацаа сунгах тухай Үзэх
106 А-106 2020.03.31 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
107 А-107 2020.04.01 Сургууль цэцэрлэгийн хүнсний бүтээгдэхүүний нөөц хувиарлах тухай Үзэх
108 А-108 2020.04.01 Өвөлжилт хүндэрсэн сумдад өвс олгох тухай Үзэх
109 А-109 2020.04.01 Говийн сондор 2 эмийн сангийн тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай Үзэх
110 А-110 2020.04.01 Тэнүүн сондор мед эмийн санд тусгай зөвшөөрөл олгох тухай Үзэх
111 А-111 2020.04.01 Боржигин өв соёл ном гаргах ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
112 А-112 2020.04.07 Байгаль орчны менежмент төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт тавих байнгын ажлын хэсэг шинэчлэн байгуулах тухай Үзэх
113 А-113 2020.04.07 Багцаар батлагдсан төсвийг хуваарилах тухай Үзэх
114 А-114 2020.04.07 Хаврын эргүүл шалгалт, сурталчилгааны ажил зохион байгуулах тухай Үзэх
115 А-115 2020.04.07 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
116 А-116 2020.04.08 Эзэмшил газрын хаягийг шинэчлэх тухай Үзэх
117 А-117 2020.04.08 Газар эзэмшүүлэх эрхийг шилжүүлэх тухай Үзэх
118 А-118 2020.04.08 Газар эзэмших эрхийг баталгаажуулах тухай Үзэх
119 А-119 2020.04.08 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
120 А-120 2020.04.09 Газар эзэмших эрхийг дуусгавар болгох тухай Үзэх
121 А-121 2020.04.09 Жуух бичиг-ээр шагнах тухай Үзэх
122 А-122 2020.04.09 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
123 А-123 2020.04.09 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
124 А-124 2020.04.13 Зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах тухай Үзэх
125 А-125 2020.04.13 2020 оны А/02, А/16, А/18, А/19, А/14 дүгээр захирамжуудад өөрчлөлт оруулах тухай Үзэх
126 А-126 2020.04.16 2008 оны А/118 дугаар бүрэлдэхүүн батлах тухай аймгийн Засаг даргын захирамжийг хүчингүй болгох тухай Үзэх
127 А-127 2020.04.16 Үржлийн малд үзлэг ангилалт хийх баталгаажуулах, цөм сүрэг бүрдүүлэх ялган тэмдэглэж бүртгэлжүүлэх тухай Үзэх
128 А-128 2020.04.16 Бэлчээрийн хортон мэрэгч үлийн цагаан оготнотой тэмцэх ажлыг зохион байгуулах тухай Үзэх
129 А-129 2020.04.16 Газар эзэмшүүлэх эрхийг шилжүүлэх тухай Үзэх
130 А-130 2020.04.16 Газар эзэмшүүлэх эрхийг шилжүүлэх тухай Үзэх
131 А-131 2020.04.17 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
132 А-132 2020.04.20 Төсвийг хуваарилах тухай Үзэх
133 А-133 2020.04.22 Бүх шатны боловсролын байгууллагын танхимын сургалтыг түр зогсоосон хугацааг сунгах тухай Үзэх
134 А-134 2020.04.23 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
135 А-135 2020.04.27 Орон нутгийн хүүхэд залуучуудад хувь хүний ур чадвар, энтрепренерийн боловсрол олгох төслийн аймгийн зөвлөл байгуулах тухай Үзэх
136 А-136 2020.04.27 Авлага, өглөг барагдуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
137 А-137 2020.04.27 Комисс томилох тухай Үзэх
138 А-138 2020.04.28 Аймгийн алдарт уяач цол тэмдэг олгох тухай Үзэх
139 А-139 2020.04.28 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
140 А-140 2020.04.30 Дэд хороо байгуулах тухай Үзэх
141 А-141 2020.04.30 Хүнсний ногоо дэд хөтөлбөрийн 2020 онд хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө батлах тухай Үзэх
142 А-142 2020.04.30 Жимс, жимсгэнэ дэд хөтөлбөрийн 2020 онд хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө батлах тухай Үзэх
143 А/143 2020.05.01 Бэлчээрийн хортон мэрэгч үлийн цагаан оготнотой тэмцэх ажлыг зохион байгуулах тухай Үзэх
144 А-144 2020.05.04 Гоц халдварт шүлхийгээс сэргийлэх дархлаажуулалтын арга хэмжээг зохион байгуулах тухай Үзэх
145 А/145 2020.05.04 Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн  хугацааг сунгах тухай Үзэх
146 А/146 2020.05.07 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай Үзэх
147 А/147 2020.05.08 Малын эрүүл мэнд дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах тухай Үзэх
148 А/148 2020.05.08 Эзэмшил газрын талбайн хэмжээг өөрчлөх тухай Үзэх
149 А/149 2020.05.08 Эзэмшил газрын талбайн хэмжээг өөрчлөх тухай Үзэх
150 А/150 2020.05.08 Газар эзэмших эрхийг баталгаажуулах тухай Үзэх
151 А/151 2020.05.08 Газар эзэмших эрхийг шилжүүлэх тухай Үзэх
152 А/152 2020.05.08 Эзэмшил газрын талбайн хэмжээг өөрчлөх тухай Үзэх
153 А/153 2020.05.08 Эзэмшил газрын хаягийг шинэчлэх тухай Үзэх
154 А/154 2020.05.08 Аймгийн хэмжээнд үндэсний аюулгүй байдлыг хангах 2020 оны төлөвлөгөөг батлах тухай Үзэх
155 А/155 2020.05.13 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
156 А/156 2020.05.13 Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах дэд хөтөлбөрийн 2020 онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө төсвийн задаргааг батлах тухай Үзэх
157 А/157 2020.05.14 Төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай Үзэх
158 А/158 2020.05.14 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
159 А/159 2020.05.18 Буцалтгүй тусламж олгох тухай Үзэх
160 А/160 2020.05.21 Комисс байгуулах тухай Үзэх
161 А/161 2020.05.22 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
162 А/162 2020.05.22 Журам батлах тухай Үзэх
163 А/163 2020.05.22 Төрийн албан хаагчдын харилцаа, хандлага ёс зүйг сайжруулахад чиглэсэн дэд хөтөлбөрийг 2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг шинэчлэн батлах тухай Үзэх
164 А/164 2020.05.22 Комисс томилох тухай Үзэх
165 А/165 2020.05.26 Газар өмчлүүлэх эзэмшүүлэх, ашиглуулах дуудлага худалдаа явуулах тухай Үзэх
166 А/166 2020.05.26 Аймгийн соёл, спорт, амралтын хүрээлэнгийн менежментийг сайжруулах иргэн ААН-ийг сонгон шалгаруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
167 А/167 2020.05.26 Зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах Үзэх
168 А/168 2020.05.27 Хүүхдийн баярын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай Үзэх
169 А/169 2020.05.29 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
170 А/170 2020.05.29 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
171 А/171 2020.05.29 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
172 А/172 2020.05.29 Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацаа сунгах тухай Үзэх
173 А/173 2020.05.29 Жижиг, дунд үйлвэрлэл үйлчилгээний хөгжүүлэх дэд хөтөлбөрийн 2020 онд хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө батлах тухай Үзэх
174 А/174 2020.06.03 Согтууруулах ундаагаар үйлчлэх худалдахыг хориглох тухай Үзэх
175 А/175 2020.06.04 Бушн ХХК Үзэх
176 А/176 2020.06.04 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай Үзэх
177 А/177 2020.06.08 Улирлын урамшуулал олгох тухай Үзэх
178 А/178 2020.06.08 Эрмүүн минж Үзэх
179 А/179 2020.06.09 Газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх тухай Үзэх
180 А/180 2020.06.09 Газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх тухай Үзэх
181 А/181 2020.06.09 Газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх тухай Үзэх
182 А/182 2020.06.09 Ажлын хэсэг шинэчлэн байгуулах тухай Үзэх
183 А183 2020.06.11 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
184 А/184 2020.06.11 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
185 А/185 2020.06.11 Д.Содномын цалинг шинэчлэн батлах тухай Үзэх
186 А/186 2020.06.11 Төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай Үзэх
187 А/187 2020.06.11 Үзэх
188 А/188 2020.06.11 Үзэх
189 А/189 2020.06.17 Газар ашиглах эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай Үзэх
190 А/190 2020.06.17 Баяр наадам зохион байгуулах тухай Үзэх
191 А/191 2020.06.22 Монгол Улсын Их хурлын сонгуулийн санал авах өдөр зарим аж ахуйн үйл ажиллагааг хориглох тухай Үзэх
192 А/192 2020.06.22 Гамшгийн хор хохирлыг арилгуулах тухай Үзэх
193 А/193 2020.06.30 Биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэх дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө Үзэх
194 А/194 2020.06.30 Амралтын хуваарь батлах тухай Үзэх
195 А/195 2020.06.30 Эзэмшил газрын хаягийг шинэчлэх тухай Үзэх
196 А/196 2020.06.30 Газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх тухай Үзэх
197 А/197 2020.06.30 А.Цэрэнлхамд сургалтын төлбөрийн дэмжлэг үзүүлэх тухай Үзэх
198 А/198 2020.06.30 Боловсролыг дэмжих дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг өөрчлөн батлах тухай Үзэх
199 А/199 2020.07.01 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
200 А/200 2020.07.01 Ерөнхий боловсролын сургуулийн захирал, цэцэрлэгийн эрхлэгч нарыг ажлаас чөлөөлөх тухай Үзэх
201 А/201 2020.07.01 Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацааг сунгах тухай Үзэх
202 А/202 2020.07.01 Баяр наадмын өдрүүдэд урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх тухай Үзэх
203 А/203 2020.07.01 Төсвийн задаргаа батлах тухай Үзэх
204 А/204 2020.07.10 Спортын бүжгийн тэмцээн, уралдаанд хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
205 А/205 2020.07.10 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай Үзэх
206 А/206 2020.07.10 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
207 А/207 2020.07.10 Тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох тухай Үзэх
208 А/208 2020.07.10 Хариуцлагатай жижүүр ажиллуулах тухай Үзэх
209 А/209 2020.07.12 Цол огох тухай Үзэх
210 А/210 2020.07.12 Цол огох тухай Үзэх
211 А/211 2020.07.12 Цол огох тухай Үзэх
212 А/212 2020.07.12 Аймгийн Начин цол олгох тухай Үзэх
213 А/213 2020.07.12 Аймгийн Заан цол олгох тухай Үзэх
214 А/214 2020.07.12 Аймгийн Арслан цол олгох тухай Үзэх
215 А/215 2020.07.16 Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын хугацааг сунгах тухай Үзэх
216 А/216 2020.07.20 Ц.Цэндцавт төрийн алба хаасан хугацааны нэмэгдэл олгох тухай Үзэх
217 А/217 2020.07.22 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
218 А/218 2020.07.23 Өмнө нь гэр бүлийн хэрэгцээнд дундаа өмчлөсөн газрыг гэр бүлийн нэг гишүүнд шилжүүлэх тухай Үзэх
219 А/219 2020.07.23 Газар эзэмших эрхийг дуусгавар болгох тухай Үзэх
220 А/220 2020.07.23 Газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх тухай Үзэх
221 А/221 2020.07.23 Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх шийдвэрт өөрчлөлт оруулах тухай Үзэх
222 А/222 2020.07.23 Газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх тухай Үзэх
223 А/223 2020.07.23 Газар эзэмших эрхийг баталгаажуулах тухай Үзэх
224 А/224 2020.07.23 Газар эзэмших эрхийг баталгаажуулах тухай Үзэх
225 А/225 2020.07.30 Үзлэг шинжилгээ зохион байгуулах тухай Үзэх
226 А/226 2020.07.30 Бруцеллёз, ям, сүрьеэ өвчний төлөвлөгөөт шинжилгээ зохион байгуулах тухай Үзэх
227 А/227 2020.07.30 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
228 А/228 2020.07.30 Өвөлжилтийн бэлтгэл хангуулах тухай Үзэх
229 А/229 2020.07.31 Жуух бичгээр шагнах тухай Үзэх
230 А/230 2020.07.31 Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацааг сунгах тухай Үзэх
231 А/231 2020.08.05 Газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх тухай Үзэх
232 А/232 2020.08.05 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах тухай Үзэх
233 А/233 2020.08.05 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
234 А/234 2020.08.05 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
235 А/235 2020.08.11 Газар эзэмшүүлэх эрхийг шилжүүлэх тухай Үзэх
236 А/236 2020.08.11 Дархлаажуулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай Үзэх
237 А/237 2020.08.12 Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх шийдвэрт өөрчлөлт оруулах тухай Үзэх
238 А/238 2020.08.12 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
239 А/239 2020.08.26 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
240 А/240 2020.08.27 Багш нарт мөнгөн шагнал олгох тухай Үзэх
241 А/241 2020.08.28 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай Үзэх
242 А/242 2020.08.28 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай Үзэх
243 А/243 2020.08.28 Аймгийн төсвийн авто замын ажлыг хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
244 А/244 2020.08.28 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах тухай Үзэх
245 А/245 2020.08.28 Эзэмшил газрын хаягийг шинэчлэх тухай Үзэх
246 А/246 2020.08.28 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хэсэгчлэн шилжүүлэх тухай Үзэх
247 А/247 2020.08.28 Эзэмших газрын хаягийг шинэчлэх тухай Үзэх
248 А/248 2020.08.288 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай Үзэх
249 А/249 2020.08.28 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай Үзэх
250 А/250 2020.08.28 Газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх тухай Үзэх
251 А/251 2020.08.28 Газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх тухай Үзэх
252 А/252 2020.08.28 Газар эзэмшүүлэх тухай Үзэх
253 А/253 2020.08.28 Газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх тухай Үзэх
254 А/254 2020.08.31 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай Үзэх
255 А/255 2020.08.31 Аймгийн Засаг даргын нэрэмжит “Сургалтын тэтгэмж олгох тухай” Үзэх
256 А/256 2020.08.31 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
257 А/257 2020.08.31 Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацааг сунгах тухай Үзэх
258 А/258 2020.09.01 Халаалтын хугацаа тогтоох тухай Үзэх
259 А/259 2020.09.02 Захирамж хүчингүй болгох тухай Үзэх
260 А/260 2020.09.04 Эзэмшил газрын хаягийг шинэчлэх тухай Үзэх
261 А/261 2020.09.04 Тусламж үзүүлэх тухай Үзэх
262 А/262 2020.09.09 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
263 А/263 2020.09.10 Дэд хорооны дарга өөрчлөх тухай Үзэх
264 А/264 2020.09.10 Газар эзэмших эрхийг дуусгавар тухай Үзэх
265 А/265 2020.09.11 Газар эзэмших эрхийг баталгаажуулах тухай Үзэх
266 А/266 2020.09.11 Газар эзэмшүүлэх тухай Үзэх
267 А/267 2020.09.11 Газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх тухай Үзэх
268 А/268 2020.09.11 Газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх тухай Үзэх
269 А/269 2020.09.11 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай Үзэх
270 А/270 2020.09.11 Газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх тухай Үзэх
271 А/271 2020.09.11 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хэсэгчлэн шилжүүлэх тухай Үзэх
272 А/272 2020.09.11 Газар эзэмшүүлэх тухай Үзэх
273 А/273 2020.09.11 Газар эзэмшүүлэх тухай Үзэх
274 А/274 2020.09.11 Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн байгуулах тухай Үзэх
275 А/275 2020.09.15 Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацааг сунгах тухай Үзэх
276 А/276 2020.09.17 Жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас олгох зээлийн жагсаалтыг батлах тухай Үзэх
277 А/277 2020.09.18 Ажлын хэсэг томилох тухай Үзэх
278 А/278 2020.09.18 Гоц халдварт мялзан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх дархлаажуулалтын арга хэмжээг зохион байгуулах тухай Үзэх
279 А/279 2020.09.18 Газар эзэмшүүлэх тухай Үзэх
280 А/280 2020.09.18 Халаалтын эхлэх хугацааг сунгах тухай Үзэх
281 А/281 2020.09.21 Газар өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх, ашиглуулах дуудлага худалдааг дахин явуулах тухай Үзэх
282 А/282 2020.09.21 “Жуух бичиг”-ээр шагнах тухай Үзэх
283 А/283 2020.09.22 Төсвийн задаргаа батлах тухай Үзэх
284 А/284 2020.09.23 Төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай Үзэх
285 А/285 2020.09.23 Комисс томилох тухай Үзэх
286 А/286 2020.09.24 “Жуух бичиг”-ээр шагнах тухай Үзэх
287 А/287 2020.09.24 Газар эзэмшүүлэх тухай Үзэх
288 А/288 2020.09.24 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай Үзэх
289 А/289 2020.09.24 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай Үзэх
290 А/290 2020.09.24 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай Үзэх
291 А/291 2020.09.24 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай Үзэх
292 А/292 2020.09.24 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
293 А/293 2020.09.24 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
294 А/294 2020.09.24 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
295 А/295 2020.09.24 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
296 А/296 2020.09.24 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
297 А/297 2020.09.24 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
298 А/298 2020.09.28 Газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх тухай Үзэх
299 А/299 2020.09.28 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай Үзэх
300 А/300 2020.09.28 Газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх тухай Үзэх
301 А/301 2020.09.28 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хэсэгчлэн шилжүүлэх тухай Үзэх
302 А/302 2020.09.28 Газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх тухай Үзэх
303 А/303 2020.09.28 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хэсэгчлэн шилжүүлэх тухай Үзэх
304 А/304 2020.09.29 Зорилтот бүлэгт чиглэсэн дэд хөтөлбөрийн задаргаа батлах тухай Үзэх
305 А/305 2020.09.29 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
306 А/306 2020.09.29 “Эрүүл мэндийг хөгжүүлэх” дэд хөтөлбөрийн төсвийн төлөвлөгөөг өөрчлөн батлах тухай Үзэх
307 А/307 2020.09.29 Боловсролыг дэмжих дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга төлөвлөгөөг шинэчлэн батлах тухай Үзэх
308 А/308 2020.09.29 “Эрхэм эгшиг” дууны уралдааныг зохион байгуулах тухай Үзэх
309 А/309 2020.09.29 “Дуулах өдөр-Дуун цэнгүүн” арга хэмжээг зохион байгуулах тухай Үзэх
310 А/310 2020.09.29 Газар эзэмшүүлэх тухай Үзэх
311 А/311 2020.10.02 Мод тарьж ургуулсан иргэн, аж ахуй нэгжид урамшуулал олгох тухай Үзэх
312 А/312 2020.10.06 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
313 А/313 2020.10.06 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
314 А/314 2020.10.06 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
315 А/315 2020.10.06 Агаар орчны бохирдлыг бууруулах дэд хөтөлбөрийн 2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө төсвийн зардлыг батлах тухай Үзэх
316 А/316 2020.10.06 Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх дэд хөтөлбөрийн 2020 онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг батлах тухай Үзэх
317 А/317 2020.10.06 “Соёл урлагийг хөгжүүлэх дэд хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг батлах тухай Үзэх
318 А/318 2020.10.06 “Жуух бичиг”-ээр шагнах тухай Үзэх
Үзэх
320 А/320 2020.10.09 Отрын бүсэд орох, дамжин өнгөрөх маршрут тогтоох тухай Үзэх
321 А/321 2020.10.09 Төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай Үзэх
322 А/322 2020.10.12 Аймаг, нийслэл, сум дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн санал авах өдөр зарим аж ахуйн үйл ажиллагааг хориглох тухай Үзэх
323 А/323 2020.10.12 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
324 А/324 2020.10.12 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
325 А/325 2020.10.13 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай Үзэх
326 А/326 2020.10.13 Газар эзэмших гэрчилгээг бусдад, шилжүүлэх тухай Үзэх
327 А/327 2020.10.21 Газар эзэмших гэрчилгээг бусдад, шилжүүлэх тухай Үзэх
328 А/328 2020.10.21 Газар эзэмших гэрчилгээг бусдад, шилжүүлэх тухай Үзэх
329 А/329 2020.10.21 Газар эзэмших гэрчилгээг бусдад, шилжүүлэх тухай Үзэх
330 А/330 2020.10.21 Эзэмшил газрын хаяг шинэчлэх тухай Үзэх
331 А/331 2020.10.21 Эзэмшил газрын хаяг шинэчлэх тухай Үзэх
332 А/332 2020.10.21 Эзэмшил газрын хаяг шинэчлэх тухай Үзэх
333 А/333 2020.10.26 Гамшгийн эрсдэлийн ерөнхий үнэлгээ хийх ажлын хэсэг томилох тухай Үзэх
334 А/334 2020.10.27 Дэмжлэг хүсэх тухай Үзэх
335 А/335 2020.10.21 “Боржигидай сэцэн” яруу найргийн наадамд хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
336 А/336 2020.10.27 Газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх тухай Үзэх
337 А/337 2020.10.27 Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай Үзэх
338 А/338 2020.10.27 Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай Үзэх
339 А/339 2020.10.27 Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай Үзэх
340 А/340 2020.10.27 Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай Үзэх
341 А/341 2020.10.27 Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай Үзэх
342 А/342 2020.10.27 Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай Үзэх
343 А/343 2020.10.27 Гоц халдварт шүлхий, цэцэг өвчнөөс сэргийлэх бакцинжуулалын ажлыг зохион байгуулах тухай Үзэх
344 А/344 2020.10.28 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
345 А/345 2020.10.28 “Жижиг, дунд үйлдвэрлэл үйлчилгээг хөгжүүлэх, дэд хөтөлбөрийн төсвийн төлөвлөгөөг батлах тухай” Үзэх
346 А/346 2020.10.28 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
347 А/347 2020.10.28 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
348 А/348 2020.10.28 Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай Үзэх
349 А/349 2020.10.28 “Хууль зүйн байгууллагуудын үйлчилгээний чанарыг сайжруулах, иргэдэд эрх зүйн мэдлэг мэдлэг олгох аймгийн дэд хөтөлбөр”-ийн 2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай Үзэх
350 А/350 2020.10.28 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
351 А/351 2020.11.11 Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацааг сунгах тухай Үзэх
352 А/352 2020.11.11 Ковид-19 цар тахлын халдвараас урьдчилан сэргийлэх талаар  авах зарим арга хэмжээний тухай Үзэх
353 А/353 2020.11.11 Төсвийн задаргаа батлах тухай Үзэх
354 А/354 2020.11.11 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
355 А/355 2020.11.12 Ковид-19 халдвар тархах эрсдэлийн үнэлгээ хийх ажлын хэсэг томилох тухай Үзэх
356 А/356 2020.11.12 Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн тухай Үзэх
357 А/357 2020.11.12 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
358 А/358 2020.11.15 Хөрөнга зарцуулах тухай Үзэх
359 А/359 2020.11.15 Хөрөнга зарцуулах тухай Үзэх
360 А/360 2020.11.15 Гамшгаас хамгаалах шуурхай штаб, хариу арга хэмжээний баг томилох тухай Үзэх
361 А/361 2020.11.16 Зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах тухай Үзэх
362 А/362 2020.11.16 Онцгой комиссын бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай Үзэх
363 А/363 2020.11.17 Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацаа сунгах тухай Үзэх
364 А/364 2020.11.18 Коронавируст (Ковид-19) вирусийн халдвар илэрсэнтэй холбогдуулан зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах тухай Үзэх
365 А/365 2020.11.18 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
366 А/366 2020.11.20 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
367 А/367 2020.11.24 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
368 А/368 2020.11.28 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
369 А/369 2020.11.28 Зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах тухай Үзэх
370 А/370 2020.11.30 Шилдэг тохижилт, бүтээн байгуулалт бий болгосон иргэн аж ахун нэгжид урамшуулал олгох тухай Үзэх
371 А/371 2020.11.30 Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн тухай Үзэх
372 А/372 2020.12.02 Ажлын хэсэг томилох тухай Үзэх
373 А/373 2020.12.02 Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2019-2020 онд хийгдэх Сүмбэр сумын 5 дугаар цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга угсралтын ажилд нэмэлт гэрээ байгуулах тухай Үзэх
374 А/374 2020.12.07 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
375 А/375 2020.12.07 Судар фарм эмийн санд тусгай зөвшөөрөл олгох тухай Үзэх
376 А/376 2020.12.10 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
377 А/377 2020..12.10 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
378 А/378 2020.12.10 Цэргийн дүйцүүлэх албаны мөнгөн төлбөрийн орлогыг зарцуулах тухай Үзэх
379 А/379 2020.12.10 Төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай Үзэх
380 А/380 2020.12.11 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
381 А/381 2020.12.11 Түлээ, нүүрсний хомсдолд орсон өрхөд нүүрсний дэмжлэг үзүүлэх тухай Үзэх
382 А/382 2020.12.14 Үр дүнгийн урамшуулал олгох тухай Үзэх
383 А/383 2020.12.14 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
384 А/384 2020.12.14 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
385 А/385 2020.12.14 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
386 А/386 2020.12.14 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
387 А/387 2020.12.14 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
388 А/388 2020.12.14 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
389 А/389 2020.12.14 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
390 А/390 2020.12.14 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
391 А/391 2020.12.14 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
392 А/392 2020.12.14 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
393 А/393 2020.12.14 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
394 А/394 2020.12.14 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
395 А/395 2020.12.14 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
396 А/396 2020.12.14 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
397 А/397 2020.12.14 Ажлын хэсэг томилох тухай Үзэх
398 А/398 2020.12.15 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай Үзэх
399 А/399 2020.12.15 Эзэмшил газрын талбайн хэмжээг өөрчлөх тухай Үзэх
400 А/400 2020.12.15 Эзэмшил газрын хаягийг шинэчлэх тухай Үзэх
401 А/401 2020.12.17 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
402 А/402 2020.12.18 Ажлын хэсэг томилох тухай Үзэх
403 А/403 2020.12.21 Аймгийн 2020 оны “Онцлох байгууллага”, “Онцлох хүн”-ээр шалгаруулах тухай Үзэх
404 А/404 2020.12.22 Баг, тамирчид дасгалжуулагчдыг урамшуулах тухай Үзэх
405 А/405 2020.12.22 “Жуух бичиг”-ээр шагнах тухай Үзэх
406 А/406 2020.12.22 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах тухай Үзэх
407 А/407 2020.12.22 Эзэмшил газрын талбайн хэмжээг өөрчлөх тухай Үзэх
408 А/408 2020.12.23 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
409 А/409 2020.12.24 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
410 А/410 2020.12.24 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
411 А/411 2020.12.24 Багш, сурагчдын шагнах тухай Үзэх
412 А/412 2020.12.25 Иргэний баримт бичгийн үзлэг зохион байгуулах тухай Үзэх
413 А/413 2020.12.25 Гамшгаас хамгаалах эрүүл мэндийн шуурхай штабын бүтэц, бүрэлдэхүүнийг томилох тухай Үзэх
414 А/414 2020.12.27 Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт хэсэгчилсэн байдлаар шилжүүлсэн хугацааг сунгах тухай Үзэх
415 А/415 2020.12.28 Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай Үзэх
416 А/416 2020.12.28 Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай Үзэх
417 А/417 2020.12.28 Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай Үзэх
418 А/418 2020.12.28 Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай Үзэх
419 А/419 2020.12.28 Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай Үзэх
420 А/420 2020.12.28 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах тухай Үзэх
421 А/421 2020.12.28 Шинээр газар эзэмшүүлэх тухай Үзэх
422 А/422 2020.12.28 Газар эзэмших эрхийг баталгаажуулах тухай Үзэх
423 А/423 2020.12.28 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай Үзэх
424 А/424 2020.12.28 Газар ашиглуулах тухай Үзэх
425 А/425 2020.12.28 Шинээр гааз эзэмшүүлэх тухай Үзэх
426 А/426 2020.12.31 Газар эзэмшүүлэх тухай Үзэх
427 А/427 2020.12.31 Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай Үзэх
428 А/428 2020.12.31 Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай Үзэх