ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2020 ОНЫ ЗАХИРАМЖУУД

30

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2020 ОНЫ ЗАХИРАМЖУУД

Баримтын индекс Баримтын он, сар, өдөр Баримтын тэргүү Үзэх
01 А-01 2020.01.03 Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын үйл ажиллагааны түр хязгаарлалт, ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын амралтын хугацааг сунгах тухай Үзэх
02 А-02 2019.01.07 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
03 А-03 2019.01.07 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
04 А-04 2019.01.07 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
05 А-05 2019.01.07 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
06 А-06 2019.01.07 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
07 А-07 2019.01.07 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
08 А-08 2019.01.07 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
09 А-09 2019.01.07 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
10 А-10 2019.01.07 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
11 А-11 2019.01.07 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
12 А-12 2019.01.07 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
13 А-13 2019.01.07 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
14 А-14 2019.01.07 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
15 А-15 2019.01.07 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
16 А-16 2019.01.07 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
17 А-17 2019.01.07 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
18 А-18 2019.01.07 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
19 А-19 2019.01.07 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
20 А-20 2019.01.07 Аймгийн Засаг даргын шагналын журам шинэчлэх тухай Үзэх
21 А-21 2020.01.16 Газар эзэмшүүлэх эрхийг шилжүүлэх тухай Үзэх
22 А-22 2020.01.16 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хэсэгчлэн шилжүүлэх тухай Үзэх
23 А-23 2020.01.17 Гамшгаас хамгаалах команд штабын сургууль, бэлэн байдлыг үзлэг зохион байгуулах тухай Үзэх
24 А-24 2020.01.17 Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай Үзэх
25 А-25 2020.01.20 Төсвийн хуваарь батлах тухай Үзэх
26 А-26 2020.01.20 Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх дэд хөтөлбөрийн арга хэмжээний төлөвлөгөө, задаргаа балтах тухай Үзэх
27 А-27 2020.01.20 Албан томилолтоор ажиллуулах тухай Үзэх
28 А-28 2020.01.22 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
29 А-29 2020.01.21 Төрийн албан хаагчдын цалин нэмэгдлийн шинэчлэн батлах тухай Үзэх
30 А-30 2020.01.21 Б.Буянтогтоход Биеийн тамир спортын даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэсний нэмэгдэл цалин шинэчлэн олгох тухай Үзэх
31 А-31 2020.01.21 Б.Соёлоод захирлын үүргийг түр орлон гүйцэтгэсний нэмэгдэл цалинг шинэчлэн олгох тухай Үзэх
32 А-32 2020.01.21 Жуух бичгээр шагнах тухай Үзэх
33 А-33 2019.01.22 Төлөвлөгөө батлах тухай

 

Үзэх
34 А-34 2019.01.21 Б.Болдбаатрыг шагнах тухай Үзэх
35 А-35 2019.01.28 Шинэ коронавирусын болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, бэлэн байдлыг хангах тухай

 

Үзэх
36 А-36 2019.01.29 Төрийн захиргааны албан тушаалын зэрэг дэв олгох тухай Үзэх
37 А-37 2020.02.03   Үзэх
38 А-38 2020.02.03 Газар эзэмшүүлэх тухай Үзэх
39 А-39 2020.02.03 Газар эзэмшүүлэх тухай Үзэх
40 А-40 2020.02.03 Газар эзэмших эрхийг шилжүүлэх тухай Үзэх
41 А-41 2020.02.03 Эзэмшил газрын талбайн хэмжээг өөрчлөх тухай Үзэх
42 А-42 2020.0203 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
43 А-43 2020.02.03 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
44 А-44 2020.02.03 Зөвшөөрөл олгох тухай Үзэх
45 А-45 2020.02.03 Монгол түмний мэнд нэвтрүүлэгт хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
46 А-46 2020.02.03 Газар эзэмшүүлэх тухай Үзэх
47 А-47 2020.02.05 Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын бүтцийг шинэчлэн батлах тухай Үзэх
48 А-48 2020.02.05 Албан тушаалын тодорхойлолт батлах тухай Үзэх
49 А-49     Үзэх
50 А-50 2020.02.03 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
51 А-51 2020.02.14 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах тухай Үзэх
52 А-52 2020.02.14 Эзэмшил газрын хаягийг шинэчлэх тухай Үзэх
53 А-53 2020.02.14 Эзэмшил газрын хаягийг шинэчлэх тухай Үзэх
54 А-54 2020.02.14 Эзэмшил газрын хаягийг шинэчлэх тухай Үзэх
55 А-55 2020.02.14 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах тухай Үзэх
56 А-56 2020.0214 Шуурхай штаб байгуулах, шинэ төрлийн корона вирусээс урьдчилан сэргийлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай Үзэх
57 А-57 2020.02.20 Тохижилт Сүмбэр ОНӨААТҮГазарт хог тээвэрлэх Автомашиныг хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
58 А-58 2020.02.20 Аварга малчин өрх цол тэмдэг олгох тухай Үзэх
59 А-59 2020.02.20 “Зорилтот бүлэгт чиглэсэн дэд хөтөлбөр”-ийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, төсвийн задаргаа батлах тухай

 

Үзэх
60 А-60 2020.02.20 “Залуучуудын хөгжлийг дэмжих дэд хөтөлбөр”-ийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, төсвийн задаргаа батлах тухай Үзэх
61 А-61 2020.02.20 “Боловсролыг дэмжих дэд хөтөлбөр”-ийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, төсвийн задаргаа батлах тухай Үзэх
62 А-62 2020.02.21 Зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах тухай Үзэх
63 А-63 2020.02.21 Хяналтын цэг байгуулах тухай Үзэх
64 А-64 2020.02.26 Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг хязгаарлах Үзэх
65 А-65 2020.02.27 Мэдээллийн ил тод байдлыг хангахад чиглэсэн арга хэмжээний төлөвлөгөө, төсвийн задаргаа батлах тухай Үзэх
66 А-66 2020.02.27 Газар эзэмшүүлэх эрхийн гэрчилгээг шилжүүлэх тухай Үзэх
67 А-67 2020.02.27 Эзэмшил газрын хаягийг шинэчлэх тухай Үзэх
68 А-68 2020.02.27 Газах эзэмшүүлэх эрхийн гэрчилгээг шилжүүлэх тухай Үзэх
69 А-69 2020.02.27 Газар эзэмших эрхийг баталгаажуулах тухай Үзэх
70 А-70   “Соёл,урлагийг хөгжүүлэх дэд хөтөлбөр”-ийн төсвийн задаргаа батлах тухай. Үзэх
71 А-71 2020.02.27   Үзэх
72 А-72 2020.02.27 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
73 А-73 2020.02.27 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
74 А-74 2020.02.27 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
75 А-75 2020.02.27 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
76 А-76 2020.02.27 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
77 А-77 2020.02.27 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
78 А-78 2020.02.27 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
79 А-79 2020.02.27 Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2021 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, орон нутгийн төсвөөр 2021 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээний жагсаалтыг боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
80 А-80 2020.02.27 Стратеги төлөвлөгөө боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай

 

Үзэх
81 А-81 2020.03.04 “Биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэх” дэд хөтөлбөрийн төсвийн задаргаа батлах тухай. Үзэх
82 А-82 2020.03.04 Тээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын улсын үзлэг явуулах, албан татвар, төлбөр хураах тухай

 

Үзэх
83 А-83 2020.03.04 Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацаа сунгах тухай Үзэх
84 А-84 2020.03.04 “Эрүүл мэндийг хөгжүүлэх” дэд хөтөлбөрийн төсвийн төлөвлөгөө батлах тухай Үзэх
85 А-85 2020.03.03 Хяналтын цэгийг үргэлжлүүлэн ажиллуулах тухай Үзэх
86 А-86 2020.03.03 Зоонозын өвчнөөс нийтийн эрүүл мэндийг хамгаалах хамтарсан салбар зөвлөл байгуулах тухай Үзэх
87 А-87 2020.03.06 Газар эзэмших эрхийг шилжүүлэх тухай Үзэх
88 А-88 2020.03.06 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах тухай Үзэх
89 А-89 2020.03.06 Э.Отгончимэгт сургалтын төлбөрийн дэмжлэг үзүүлэх тухай Үзэх
90 А-90 2020.03. Газах эзэмших эрх дуусгавар болгох тухай Үзэх
91 А-91 2020.03.09 Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг түр зогсоох тухай Үзэх
92 А-92 2020.03.10 Зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах тухай Үзэх
93 А-93 2020.03.11 Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх дэд хөтөлбөрийн 2020 оны төлөвлөгөө, төсөв батлах тухай Үзэх
94 А-94 2020.03.11 Агаар орчныг бохирдлыг бууруулах дэд хөтөлбөрийн 2020 оны төлөвлөгөө, төсөв батлах тухай Үзэх
95 А-95 2020.03.11 Хяналт шалгалт зохион байгуулах тухай Үзэх