Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2020 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар

80

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2020 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар         

 

 

Үүрэг даалгавар Хэрэгжүүлэх хугацаа Хэрэгжүүлэх байгууллага
1 Аймгийн Засаг даргын 2020 оны 03 дугаар сарын 12-ны өдрийн А/92 дүгээр захирамжийн дагуу байгууллагын хэвийн үйл ажиллагааг алдагдуулахгүйгээр хэрэгжүүлж үр дүнг танилцуулах

 

2020.03.30 Сумд болон бүх байгууллагууд
2 Аймгийн Засаг даргын 2019 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрийн А/373 дугаар захирамжийн дагуу оторчдыг дамжин өнгөрүүлэх ажилд хяналт тавьж ажиллах. 2020.03.30 Сумд, Мэргэжлийн хяналтын газар, Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар

 

Дараагийн шуурхайд Умард говийн Гүвээт-Халхын дундад талын сав газраас мэдээлэл хийнэ.