Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2019 оны 12 дугаар сарын 09-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар

210

Засаг даргаас өгсөн үүрэг, даалгавар:

Үүрэг даалгавар Хэрэгжүүлэх хугацаа Хэрэгжүүлэх байгууллага
1 “Оны онцлох байгууллага”, “Оны онцлох хүн”-д нэр дэвшигчийн материалыг 12 дугаар сарын 10-ны өдрийн дотор аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт ирүүлнэ үү. 2019.12.10 Бүх байгууллагууд
2 Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2019 оны жилийн эцсийн тайланг 12 дугаар сарын 12-ны өдрийн дотор ХШҮДАХ-т ирүүлэх

Жич: Тайланд үр дүнг өмнөх онтой харьцуулах, тухайн ажлыг үр дүнг хүртэгчид/иргэн, салбар/ үзүүлж буй үр нөлөөг  оновчтой тодорхойлох, график оруулах

2019.12.23-ны дотор Бүх байгууллагууд
3 2019 оны 12 дугаар сарын 20-ны дотор төрийн сангийн гүйлгээ хийж дуусгах 2019.12.20 Төрийн бүх байгууллага
4 Улсын онцгой комисст отор нүүдэлтэй холбоотой албан тоотын төсөл боловсруулах 2019.12.13 Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар
5 Аймгийн Засаг даргын 2019 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 03 албан даалгаврын хэрэгжилтийг хангаж, Хүн ам, өрхийн мэдээлийн санд нэвтэрч, мэдээллээ шалгах 2019.12.15 Бүх байгууллагууд
6 Монгол Залуучуудын холбооны шагналд тодорхойлох, салбарууд: 1. Төрийн захиргааны салбар, 2. Боловсролын салбар, 3. Эрүүл мэндийн салбар, 4. Уул уурхайн салбар, 5. Хуулийн салбар, 6. Эрчим хүчний салбар, 7. Банк, санхүүгийн салбар, 8. Зам тээврийн салбар, 9. Соёл, спортын салбар, 10. Хөдөө аж ахуйн салбар, 11 Холбооны салбар, 12. Бизнес эрхлэгчид   Бүх байгууллагууд
7 Улсын төвийн хөрөнгө оруулалтаар гаргасан 9 худгийг /Баянтал-2, Сүмбэр-6, Шивээговь-1/ эзэнжүүлж, өмчлөлийг тодорхой болгож, ашиглах зохицуулалтын аргыг боловсруулах 2019.12.20 Сумдын Засаг дарга нар
8 Сумын 2020 оны хөрөнгө оруулалт болон газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөгөө өргөн барихаас өмнө ХОХБТХ-тэй хэлэлцэх 2019.12.13 Сумдын Засаг дарга нар
9 Агаар орчны бохирдлын тооллогыг Хүн ам, мал амьтны тооллоготой хамт явуулах   Сумдын Засаг дарга нар, тооллогын комисс
2019.11.25-ны өдрийн хурлаас өгөгдсөн хэрэгжилт тооцох хугацаа болоогүй үүргүүд
10 Байгууллагууд хаягаа гэрэлтэй болгох 2019.12.23-ны дотор Бүх байгууллагууд
11 Шинэ жилийн арга хэмжээнд гадны уран бүтээлчид урихгүй, Боржигин чуулгын үйл ажиллагааг дэмжиж ажиллах 2019.12 дугаар сард Бүх байгууллагууд
12 Оны төгсгөл болж байгаатай холбоотойгоор албан хаагчдын ажлыг гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний маягтын дагуу дүгнэх 2019.12 дугаар сард Төрийн бүх байгууллагууд
13 Баяр ёслол тэмдэглэхдээ, аялал зугаалгаар явахдаа аюулгүй байдлаа хангаж ажиллах 2019.12 дугаар сард Бүх байгууллагууд
14 Отрын бүсэд гэрээтэй, хуваарьтай малчдыг отроор байлгах ба бусад малчдыг отроор нүүж ирэхийг болиулах, нүүж ирсэн бол аймгийн нутаг дэвсгэрээс гаргах

/отрын бүсэд гэрээтэй малчид, гадны аймгаас оторлож байгаа малчид болон гадны аймгийн малчдыг хороондоо түрээсээр буулгасан иргэдийн судалгаа, авч хэрэгжүүлсэн ажлыг гүйцэд оруулах/

2019.12 дугаар сард Сумдын Засаг дарга нар, хуулийн байгууллагууд
15 “Хоггүй цэвэрхэн – Монгол” аяны төлөвлөгөөний дагуу Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газраас зохион байгуулж буй ажлуудад идэвхтэй оролцох, байгууллагын орчны цэвэрлэгээ хийх, /байгууллагын оролцоог дүгнэж, тайланг БОАЖГазар ирүүлэх/ 2019.12 дугаар сард Бүх байгууллагууд