БИЕИЙН ДАВТАГДАШГҮЙ ӨГӨГДӨЛ ХУРУУНЫ ХЭЭГ АШИГЛАН ГАЗРЫН КАДАСТРЫН БҮРТГЭЛИЙГ ХИЙЖ БАЙНА

243

Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын даргын 2019 оны А/124 тоот тушаалаар “Газрын кадастрын мэдээллийн сангийн Веб систем”-ийг улсын хэмжээнд  2019 оны 06 дугаар сараас нэвтрүүлэн ажиллаж байна.

Уг программ хангамжийн тусламжтайгаар нь иргэний хурууны хээг уншуулан Улсын бүртгэлд бүртгэлтэй хувь хүний мэдээллийг Газрын кадастрын бүргэлтэй шууд холбох ажлыг хийн ажиллаж байна. Ингэснээр иргэний мэдээллийг программд шивж оруулах цаг хугацааг хэмнэх, иргэний бүртгэлд үг үсгийн алдаа, зөрүү үүсэхгүй байх зэрэг олон давуу талтай.

Мөн тус программ хангамжид аймаг, сумын газрын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, газрын даамал нь интернетийн доголдолгүй, тасралтгүй газраас хаанаас ч нэвтэрч иргэний өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх бүрэн боломжтой юм.

ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗАР