ХӨГЖИЙН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТ, ҮР ДҮНД СУУРИЛСАН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭҮНЭЛГЭЭ СЭДЭВТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

97

Төрийн албаны тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга,  түүнийг даган гарсан журмуудыг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой Эрүүл мэндийн газраас санаачлан аймгийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын албан хаагчдад “Хөгжлийн бодлого төлөвлөлт, үр дүнд суурилсан хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ”, “Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, тайлагналт” сэдвээр арга зүйн сургалт зохион байгууллаа. Сургалтыг Удирдлагын академийн Бодлого, улс төр судлалын тэнхимийн ахлах багш Ё.Батсүх удирдан арга зүйн зөвлөгөө өглөө.