Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2019 оны 09 дүгээр сарын 02-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар

182

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2019 оны 09 дүгээр сарын 02-ны

өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар

          

Засаг даргаас өгсөн үүрэг, даалгавар:

Үүрэг даалгавар Хэрэгжүүлэх хугацаа Хэрэгжүүлэх байгууллага
1 Золбин нохой устгах 9 дүгээр сард Сумдын ЗДТГ

2

Иргэдэд үйлчлэх төвөөр үйлчилгээ үзүүлэх цагийн хуваарийг гаргаж Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэст ирүүлэх

2019 оны 09 дүгээр сарын 4

Хөдөлмөр, халамж, үйлчилгээний газар, Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар, Нийгмийн даатгалын хэлтэс, Улсын бүртгэлийн хэлтэс, Сүмбэр сумын Засаг даргын Тамгын газар, Хүнс, хөдөө, аж ахуйн газар

3

Иргэдэд үйлчлэх төвд холбогдох мэргэжилтнүүдийг 2019 оны 09 дүгээр сарын 04-ний өдрөөс эхлэн цагийн хуваарийн дагуу тогтмол ажиллуулж, тайланг сар бүрийн             25-ны өдрийн дотор Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэст ирүүлж байх

2019 оны 09 дүгээр сарын 4

Хөдөлмөр, халамж, үйлчилгээний газар, Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар, Нийгмийн даатгалын хэлтэс, Улсын бүртгэлийн хэлтэс, Сүмбэр сумын Засаг даргын Тамгын газар, Хүнс, хөдөө, аж ахуйн газар

4

Чинээлэг малчин төслийн талаар танилцуулах

2019 оны 09 сард ХААГ, МАГ, хуулийн байгууллагууд
5

Гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөгөө батлуулах /Зөрчлийн тухай хуулиар хариуцлага хүлээлгэнэ./

2019 оны 09 дүгээр сарын 05-ны өдрийн дотор Бүх байгууллагууд
6

Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургуулийн бэлтгэл ажлын төлөвлөгөөнд тусгагдсан холбогдох ажил, үүргийг хэрэгжүүлэн ажиллах.

  Бүх байгууллагууд
7

Жагсаалын нэгдсэн бэлтгэл, жигдрэлтийн сургууль хийх тул алба хаагч нараа бүрэн хамруулах./Баяр наадмын талбай/

2019 оны 9 дүгээр сарын 06, 13, 20, 27, 10 дугаар сарын 04-ний өдрүүдэд Бүх байгууллагууд
8

Үер уснаас урьдчилан сэргийлэх самбараа байршуулах

2019 оны 09 сард Сумдын Засаг дарга нар
9

ГХИБС-ийн бэлтгэл ажлын хүрээнд сургалтын хуваарь батлагдсан тул дээрхи сургалтад ажилтан, алба хаагчдаа бүрэн хамруулах. /хуваарийг  http://go.nema.gov.mn/ вэб хаягт байршуулах болно

Тухай бүрд Бүх байгууллагууд
10

Шивээговь сумын Засаг даргын Тамгын газрын болон Илчлэг Шивээ ОНӨААТҮГ-н үйл ажиллагаатай танилцах, өвөлжилтийн бэлтгэл ажил хангуулах,

2019 оны 09 дүгээр сарын 10-ны дотор ТЗУХ, ХЭЗХ, ХОХБТХ
11

Сүмбэр сумын худалдан авах ажиллагаанд хяналт тавих, шалгалт хийх

2019 оны 09 сард ХОХБТХ
12

Эйкүсори компанийн үйл ажиллагааг зогсоох

2019 оны 09 сард МХГ, БОАЖГ, хуулийн байгууллагууд
13

Төсвийн байгууллагуудад халаалт өгөх өдрийг товлох, аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн халаалтыг эрт өгөх асуудлыг шийдвэрлэх

2019 оны 09 сарын 15 ХОХБТХ болон бүх байгууллагууд