Удирдах ажилтнуудын 1 дүгээр сарын 07-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүргийн биелэлт

83

Удирдах ажилтнуудын 1 дүгээр сарын 07ны өдрийн

шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүргийн биелэлт

 

2019 оны 1 дүгээр сарын 21

Өгөгдсөн үүрэг, даалгавар Хэрэгжүүлэх хугацаа, Хэрэгжүүлэх байгууллага Биелэлт Хэрэгжилтийн хувь 2019.02.18
1 2019 оныг “Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээний жил” болгох тухай Засгийн газраас ирүүлсэн тогтоолын төслийг ABLE системээр хүргүүлсэн. Энэхүү тогтоолын төслийг судалж, тусгах саналаа АBLE системээр ирүүлэх 2019.01.09

Бүх байгууллагууд

3 сум, 20 агентлагт 2019 оныг “Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээний жил” болгох тухай Засгийн газраас ирүүлсэн тогтоолын төслийг 2019.01.07-ны өдөр ABLE системээр хүргүүлсэн. Байгууллагуудаас ирсэн саналыг нэгтгэн ЗГХЭГазарт 2019.01.10-ны А/20 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн.

Сүмбэр  сумын ЗДТГ, Шивээговь сумын ЗДТГ, Онцгой байдлын газар, Онцгой байдлын газар, Эрүүл мэндийн газар, Мал эмнэлэг эрүүл мэндийн газар, Статистикийн хэлтэс, Биеийн тамир спортын газар, Орон нутгийн өмчийн газар, Ус цаг уур орчны шинжилгээний төв, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар, Улсын бүртгэлийн хэлтэс, Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар, Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газар зэрэг байгууллагууд саналаа албан тоотоор ирүүлсэн.

70 70
3 Аймгийн Засаг дарга 2019.01.10-ны өдрийн 16 цагт иргэдтэй уулзалт хийнэ. Иймд:

1. Сум, агентлагууд иргэдэд мэдээлбэл зохих 2018 оны гол үр дүн, 2019 онд хийх онцлог ажлын мэдээллээ PowerPoint хэлбэрээр 10 хуудсанд багтаан бэлтгэж ирүүлэх

2. Иргэдтэй хийх уулзалтанд удирдлагууд бүрэн оролцох

2019.01.08

Бүх байгууллагууд

2019 оны 1 дүгээр сарын 10, 11-ний өдрүүдэд зохион байгуулсан Засаг даргын иргэдтэй хийсэн уулзалтанд Засаг даргын харьяа хэлтэс, агентлагууд бүрэн хамрагдсан. 2 өдрийн уулзалтанд нийт 350 гаруй иргэд оролцсон байна.

2018 онд хэрэгжүүлсэн ажлын гол үр дүн, 2019 онд хийх онцлог ажлын мэдээллээ бэлтгэж ирүүлэх үүргийг Сүмбэр сумын ЗДТГ, БОАЖГ, БСУГ, Статитикийн хэлтэс, ГБХЗХГ, ШША, ОБГазар, ЭМГазар, МХГазар биелүүлсэн. Бусад байгууллага ирүүлээгүй.

70 70
4 Мэдүүлэг гаргагчдын 2018 оны ХАСХОМ-ийг хуулийн хугацаанд нь бүрэн шинэчлэн мэдүүлэх 2019.02.15

Бүх байгууллагууд

Аймгийн хэмжээнд хувийн ашиг сонирхол хөрөнгө орлогын мэдүүлэг гаргах нийт 74 албан тушаалтан хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ 100 хувь шинэчилсэн. Хэрэгжилтийг тооцох хугацаа болоогүй 100
5 Шивээговь сум нь Аймгийн тооллогын комиссын үйл ажиллагаанд саад учруулсан тул холбогдох албан тушаалтанд хариуцлага тооцож албан бичгээр хариу ирүүлэх. 2019.01.21

Шивээговь сумын ЗДТГ

2018 оны жилийн эцсийн хүн ам мал тооллогын ажлыг хариуцлагагүй гүйцэтгэж зөрчил гаргасан албан хаагчдад хариуцлага тооцохоор ажиллаж байна. 0 0
6 Биелэлтийн дундаж хувь 60,0 48