Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2019 оны 08 дугаар сарын 05-ныөдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар

375

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2019 оны 08 дугаар сарын 05-ны

өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар

Үүрэг даалгавар Хэрэгжүүлэх хугацаа Хэрэгжүүлэх байгууллага
1 Зарим аймгуудаар зуншлага муугаас өвөлжилт хүндэрч, аймгийн газар нутагт оторчид орж ирж болзошгүй тул өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах комисс анхаарч ажиллах   Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах комисс
2 Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд УС-ДУ ОНӨААТҮГазрын засварын ажилд дэмжлэг үзүүлж, 10, 11 дүгээр сарын халаалтын зардлыг урьдчилан татах   Бүх байгууллагууд
3 Амралттай хэдий ч сумдын төрийн сангийн үйл ажиллагааг хэвийн явуулахад анхаарч ажиллах   Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс
4 Байгууллагын дарга нар 8, 9 дүгээр сардаа багтаан амрах, амарч байгаа удирдлагууд орлон ажиллаж байгаа хүнийхээ талаарх мэдээллийг ТЗУХ-т ирүүлэх 8, 9 дүгээр сард Бүх байгууллагын дарга нарт
5 Наадам зохион байгуулах комиссын салбар хороод тайлангаа ирүүлэх 8 дугаар сарын 9-ний өдрийн дотор Наадмын комисс