Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайлан

МОНГОЛ УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2016 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙН БИЕЛЭЛТИЙН...

  № Зорилт, арга хэмжээ Шалгуур үзүүлэлт Хүрэх түвшин, үр дүн Төсөв зарцуулалт Хүрсэн түвшин, биелэлт Хувь НЭГ. МАКРО ЭДИЙН ЗАСГИЙН БОДЛОГО Зорилт 2.Санхүүгийн эх үүсвэрүүдийг бүрэн дайчилж, үр ашгийг дээшлүүлэх замаар хөрөнгө...

ШИВЭЭГОВЬ СУМАНД ХЭРЭГЖИЖ БУЙ ДЭД ХӨТӨЛБӨРТ ДОТООД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН ТУХАЙ

  ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ХЭЛТЭС   ИЛТГЭХ ХУУДАС     ШИВЭЭГОВЬ СУМАНД ХЭРЭГЖИЖ БУЙ ДЭД ХӨТӨЛБӨРТ ДОТООД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН ТУХАЙ   2016 оны 12 сарын 28                                                                                               Чойр   Хураангуй...

Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, саналд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн тухай илтгэх хуудас

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчээр батлуулсан “Аймгийн Засаг дарга, Засаг даргын Тамгын газрын дарга, нээлттэй утсанд хандаж иргэдээс ирүүлсэн...

Холбогдох эрх зүйн актын хэрэгжилтийн тайланд 2016 оны хагас жилийн байдлаар...

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАСАГ ИЛТГЭХ ХУУДАС 2016.07.25                                                                                                       Чойр хот Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 322-р тогтоолын дагуу аймагт хамааралтай, хяналтанд байгаа Холбогдох...

Нутгийн захиргааны байгууллагуудад 2016 оны хагас жилийн үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ...

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАСАГ 2016 оны 08 дугаар сарын 19                                                                            Чойр хот Монгол Улсын Засгийн газрын 2013...

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрөөс Говьсүмбэр аймагт хэрэгжиж буй зорилт, арга...

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАСАГ ИЛТГЭХ ХУУДАС 2016.07.25                                                                                                       Чойр хот Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 322-р тогтоолын дагуу аймагт хамааралтай, хяналтанд байгаа Засгийн...

Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний төлөвлөгөө

  Д/д Төлөвлөгөө Үзэх 1  Дотоод аудит, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний нэгдсэн төлөвлөгөө татаж авах 2 Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний нэгдсэн төлөвлөгөөний хэрэгжилт татаж авах  

ҮЙЛ ЯВДЛЫН ХУАНЛИ

2017 . 09
Ня Да Мя Лха Пү Ба Бя
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ТАНЫ БИДЭНД ИЛГЭЭХ САНАЛ, ХҮСЭЛТ