Өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийн шийдвэрлэлтийн тайлан

2017 оны 1 дүгээр улиралд төрийн захиргааны төв байгууллага, албан тушаалтанд хандаж ирүүлсэн өргөдөл,...

Говьсүмбэр аймаг                                                                                         ...

Говьсүмбэр аймгийн өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлт шийдвэрлэлтийн 2017 оны 1 дүгээр улирлын тайлан /Бичмэл...

Нэг. Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Засаг дарга болон түүний Тамгын газарт ирсэн өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлт шийдвэрлэлтийн байдал   Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, аймгийн Засаг дарга, Засаг...

Говьсүмбэр аймгийн өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлт шийдвэрлэлтийн 2016 оны 4 дүгээр улирлын тайлан /Бичвэр...

Нэг. Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Засаг дарга болон түүний Тамгын газарт ирсэн өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлт шийдвэрлэлтийн байдал   Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, аймгийн Засаг дарга, Засаг даргын...

2016 оны 4 дүгээр улиралд төрийн захиргааны төв байгууллага, албан тушаалтанд хандаж ирүүлсэн өргөдөл,...

2016 ОНЫ 4 ДҮГЭЭР УЛИРАЛД ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ ТӨВ БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ХАНДАЖ ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ   Хүснэгт №01 /Өссөн дүнгээр/ № Байгууллагын нэр Нийт ирсэн өргөдөл,...

Аймгийн Засаг дарга, Засаг даргын Тамгын газрын дарга, цахим хуудас болон нээлттэй утсанд ирсэн...

2016 оны 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 дугаар сарын 02-ны өдрийн байдлаар аймгийн Засаг даргад 104 өргөдөл...

ҮЙЛ ЯВДЛЫН ХУАНЛИ

2017 . 07
Ня Да Мя Лха Пү Ба Бя
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
         

ТАНЫ БИДЭНД ИЛГЭЭХ САНАЛ, ХҮСЭЛТ